logo
Sobota, 24 lipca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 45

1 Tak mwi Pan o swym pomazacu Cyrusie: "Ja mocno ujem go za prawic, aby ujarzmi przed nim narody i krlom odpi bro od pasa, aby otworzy przed nim podwoje, eby si bramy nie zatrzasny. 4 Z powodu sugi mego Jakuba, Izraela, mojego wybraca, nazwaem ciebie twoim imieniem, penym zaszczytu, chocia Mnie nie znae. 5 Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mn nie ma Boga. Przypasz ci bro, chocia Mnie nie znae, 6 aby wiedziano od wschodu soca a do zachodu, e beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, i nie ma innego.


1 Tes 1

1 Pawe, Sylwan i Tymoteusz do Kocioa Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. aska wam i pokj! 2 Zawsze dzikujemy Bogu za was wszystkich, wspominajc o was nieustannie w naszych modlitwach, 3 pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieo wiary, na trud mioci i na wytrwa nadziej w Panu naszym Jezusie Chrystusie. 4 Wiemy, bracia przez Boga umiowani, o wybraniu waszym, 5 bo nasze goszenie Ewangelii wrd was nie dokonao si przez samo tylko sowo, lecz przez moc i przez Ducha witego, z wielk si przekonania. Wiecie bowiem, jacy bylimy dla was, przebywajc wrd was.


Mt 22

15 Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali si, jak by podchwyci Go w mowie. 16 Posali wic do Niego swych uczniw razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, e jeste prawdomwny i drogi Boej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci te nie zaley, bo nie ogldasz si na osob ludzk. 17 Powiedz nam wic, jak Ci si zdaje? Czy wolno paci podatek Cezarowi, czy nie?" 18 Jezus przejrza ich przewrotno i rzek: "Czemu Mnie wystawiacie na prb, obudnicy? 19 Pokacie Mi monet podatkow!" Przynieli Mu denara. 20 On ich zapyta: "Czyj jest ten obraz i napis?" 21 Odpowiedzieli: "Cezara". Wwczas rzek do nich: "Oddajcie wic Cezarowi to, co naley do Cezara, a Bogu to, co naley do Boga".