logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 49

14 Mwi Syjon: "Pan mnie opuci, Pan o mnie zapomnia". 15 Czy moe niewiasta zapomnie o swym niemowlciu, ta, ktra kocha syna swego ona? A nawet, gdyby ona zapomniaa, Ja nie zapomn o tobie.


1 Kor 4

1Niech wic uwaaj nas ludzie za sugi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Boych! 2A od szafarzy ju tutaj si da, aby kady z nich by wierny. 3Mnie za najmniej zaley na tym, czy bdc osdzony przez was, czy przez jakikolwiek trybuna ludzki Co wicej, nawet sam siebie nie sdz. 4Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sdzi. 5Przeto nie sdcie przedwczenie, dopki nie przyjdzie Pan, ktry rozjani to, co w ciemnociach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy kady otrzyma od Boga pochwa.


Mt 6

24 Nikt nie moe dwom panom suy. Bo albo jednego bdzie nienawidzi, a drugiego bdzie miowa; albo z jednym bdzie trzyma, a drugim wzgardzi. Nie moecie suy Bogu i Mamonie. 25 Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie si zbytnio o swoje ycie, o to, co macie je i pi, ani o swoje ciao, czym si macie przyodzia. Czy ycie nie znaczy wicej ni pokarm, a ciao wicej ni odzienie? 26 Przypatrzcie si ptakom w powietrzu: nie siej ani n i nie zbieraj do spichrzw, a Ojciec wasz niebieski je ywi. Czy wy nie jestecie waniejsi ni one? 27 Kto z was przy caej swej trosce moe choby jedn chwil dooy do wieku swego ycia? 28 A o odzienie czemu si zbytnio troszczycie? Przypatrzcie si liliom na polu, jak rosn: nie pracuj ani przd. 29 A powiadam wam: nawet Salomon w caym swoim przepychu nie by tak ubrany jak jedna z nich. 30 Jeli wic ziele na polu, ktre dzi jest, a jutro do pieca bdzie wrzucone, Bg tak przyodziewa, to czy nie tym bardziej was, maej wiary? 31 Nie troszczcie si wic zbytnio i nie mwcie: co bdziemy je? co bdziemy pi? czym bdziemy si przyodziewa? 32 Bo o to wszystko poganie zabiegaj. Przecie Ojciec wasz niebieski wie, e tego wszystkiego potrzebujecie. 33 Starajcie si naprzd o krlestwo [Boga] i o Jego sprawiedliwo, a to wszystko bdzie wam dodane. 34 Nie troszczcie si wic zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzie sam o siebie troszczy si bdzie. Dosy ma dzie swojej biedy.