logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 49

3 I rzek mi: "Ty Sug moim, [Izraelu], w tobie si rozsawi". 5 (5a) teraz przemwi Pan, ktry mnie uksztatowa od urodzenia na swego Sug, bym nawrci do Niego Jakuba i zgromadzi Mu Izraela. 6 A mwi: "To zbyt mao, i jeste Mi Sug dla podwignicia pokole Jakuba i sprowadzenia ocalaych z Izraela! Ustanowi ci wiatoci dla pogan, aby moje zbawienie dotaro a do kracw ziemi".


1 Kor 1

1Pawe, z woli Boej powoany na apostoa Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, 2do Kocioa Boego w Koryncie, do tych, ktrzy zostali uwiceni w Jezusie Chrystusie i powoani do witoci wesp ze wszystkimi, ktrzy na kadym miejscu wzywaj imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego [Pana]. 3aska wam i pokj od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!


J 1

29Nazajutrz zobaczy Jezusa, nadchodzcego ku niemu, i rzek: "Oto Baranek Boy, ktry gadzi grzech wiata. 30To jest Ten, o ktrym powiedziaem: Po mnie przyjdzie M, ktry mnie przewyszy godnoci, gdy by wczeniej ode mnie. 31Ja Go przedtem nie znaem, ale przyszedem chrzci wod w tym celu, aby On si objawi Izraelowi". 32Jan da takie wiadectwo: "Ujrzaem Ducha, ktry jak gobica zstpowa z nieba i spocz na Nim. 33Ja Go przedtem nie znaem, ale Ten, ktry mnie posa, abym chrzci wod, powiedzia do mnie: "Ten, nad ktrym ujrzysz Ducha zstpujcego i spoczywajcego nad Nim, jest Tym, ktry chrzci Duchem witym". 34Ja to ujrzaem i daj wiadectwo, e On jest Synem Boym".