logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 50

4 Pan Bg Mnie obdarzy jzykiem wymownym, bym umia przyj z pomoc strudzonemu, przez sowo krzepice. Kadego rana pobudza me ucho, bym sucha jak uczniowie. 5 Pan Bg otworzy Mi ucho, a Ja si nie oparem ani si cofnem. 6 Podaem grzbiet mj bijcym i policzki moje rwcym Mi brod. Nie zasoniem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. 7 Pan Bg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuy na obelgi, dlatego uczyniem twarz moj jak gaz i wiem, e wstydu nie doznam.


Flp 2

6On, istniejc w postaci Boej, nie skorzysta ze sposobnoci, aby na rwni by z Bogiem, 7lecz ogooci samego siebie, przyjwszy posta sugi, stawszy si podobnym do ludzi. A w zewntrznym przejawie, uznany za czowieka, 8uniy samego siebie, stawszy si posusznym a do mierci - i to mierci krzyowej. 9Dlatego te Bg Go nad wszystko wywyszy i darowa Mu imi ponad wszelkie imi, 10aby na imi Jezusa zgio si kade kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 11I aby wszelki jzyk wyzna, e Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.


Mk 14

1Za dwa dni bya Pascha i wito Przanikw. Arcykapani i uczeni w Pimie szukali sposobu, jak by Jezusa podstpnie uj i zabi. 2Lecz mwili: "Tylko nie w czasie wita, by nie byo wzburzenia midzy ludem". 3A gdy Jezus by w Betanii, w domu Szymona Trdowatego, i siedzia za stoem, przysza kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbia flakonik i wylaa Mu olejek na gow. 4A niektrzy oburzyli si, mwic midzy sob: "Po co to marnowanie olejku? 5Wszak mona byo olejek ten sprzeda droej ni za trzysta denarw i rozda ubogim". I przeciw niej szemrali. 6Lecz Jezus rzek: "Zostawcie j; czemu sprawiacie jej przykro? Dobry uczynek spenia wzgldem Mnie. 7Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, moecie im dobrze czyni; lecz Mnie nie zawsze macie. 8Ona uczynia, co moga; ju naprzd namacia moje ciao na pogrzeb. 9Zaprawd, powiadam wam: Gdziekolwiek po caym wiecie gosi bd t Ewangeli, bd rwnie opowiada na jej pamitk to, co uczynia". 10Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszed do arcykapanw, aby im Go wyda. 11Gdy to usyszeli, ucieszyli si i przyrzekli da mu pienidze. Odtd szuka dogodnej sposobnoci, jak by Go wyda. 12W pierwszy dzie Przanikw, kiedy ofiarowywano Pasch, zapytali Jezusa Jego uczniowie: "Gdzie chcesz, abymy poszli poczyni przygotowania, eby mg spoy Pasch?" 13I posa dwch spord swoich uczniw z tym poleceniem: "Idcie do miasta, a spotka was czowiek, nioscy dzban wody. Idcie za nim 14i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w ktrej mgbym spoy Pasch z moimi uczniami? 15On wskae wam na grze sal du, usan i gotow. Tam przygotujecie dla nas".