logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 50

4 Pan Bg Mnie obdarzy jzykiem wymownym, bym umia przyj z pomoc strudzonemu, przez sowo krzepice. Kadego rana pobudza me ucho, bym sucha jak uczniowie. 5 Pan Bg otworzy Mi ucho, a Ja si nie oparem ani si cofnem. 6 Podaem grzbiet mj bijcym i policzki moje rwcym Mi brod. Nie zasoniem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. 7 Pan Bg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuy na obelgi, dlatego uczyniem twarz moj jak gaz i wiem, e wstydu nie doznam.


Flp 2

6On, istniejc w postaci Boej, nie skorzysta ze sposobnoci, aby na rwni by z Bogiem, 7lecz ogooci samego siebie, przyjwszy posta sugi, stawszy si podobnym do ludzi. A w zewntrznym przejawie, uznany za czowieka, 8uniy samego siebie, stawszy si posusznym a do mierci - i to mierci krzyowej. 9Dlatego te Bg Go nad wszystko wywyszy i darowa Mu imi ponad wszelkie imi, 10aby na imi Jezusa zgio si kade kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 11I aby wszelki jzyk wyzna, e Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.


Lk 23

1 Teraz cae ich zgromadzenie powstao i poprowadzili Go przed Piata. 2 Tam zaczli oskara Go: "Stwierdzilimy, e ten czowiek podburza nasz nard, e odwodzi od pacenia podatkw Cezarowi i e siebie podaje za Mesjasza - Krla". 3 Piat zapyta Go: "Czy Ty jeste Krlem ydowskim?" Jezus odpowiedzia mu: "Tak, Ja Nim jestem". 4 Piat wic owiadczy arcykapanom i tumom: "Nie znajduj adnej winy w tym czowieku". 5 Lecz oni nastawali i mwili: "Podburza lud, szerzc sw nauk po caej Judei, od Galilei, gdzie rozpocz, a dotd". 6 Gdy Piat to usysza, zapyta, czy czowiek ten jest Galilejczykiem. 7 A gdy si upewni, e jest spod wadzy Heroda, odesa Go do Heroda, ktry w tych dniach rwnie przebywa w Jerozolimie. 8 Na widok Jezusa Herod bardzo si ucieszy. Od dawna bowiem chcia Go ujrze, poniewa sysza o Nim i spodziewa si, e zobaczy jaki znak, zdziaany przez Niego. 9 Zasypa Go te wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedzia. 10 Arcykapani za i uczeni w Pimie stali i gwatownie Go oskarali. 11 Wwczas wzgardzi Nim Herod wraz ze swoj stra; na pomiewisko kaza ubra Go w lnicy paszcz i odesa do Piata. 12 W tym dniu Herod i Piat stali si przyjacimi. Przedtem bowiem yli z sob w nieprzyjani. 13 Piat wic kaza zwoa arcykapanw, czonkw Wysokiej Rady oraz lud 14 i rzek do nich: "Przywiedlicie mi tego czowieka pod zarzutem, e podburza lud. Ot ja przesuchaem Go wobec was i nie znalazem w Nim adnej winy w sprawach, o ktre Go oskaracie. 15 Ani te Herod - bo odesa Go do nas; a oto nie popeni On nic godnego mierci. 16 Ka Go wic wychosta i uwolni". 17 [A by obowizany uwalnia im jednego na wita]. 18 Zawoali wic wszyscy razem: "Stra Tego, a uwolnij nam Barabasza!" 19 By on wtrcony do wizienia za jaki rozruch powstay w miecie i za zabjstwo. 20 Piat, chcc uwolni Jezusa, ponownie przemwi do nich. 21 Lecz oni woali: "Ukrzyuj, ukrzyuj Go!" 22 Zapyta ich po raz trzeci: "C On zego uczyni? Nie znalazem w Nim nic zasugujcego na mier. Ka Go wic wychosta i uwolni". 23 Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagajc si, aby Go ukrzyowano; i wzmagay si ich krzyki. 24 Piat wic zawyrokowa, eby ich danie zostao spenione. 25 Uwolni im tego, ktrego si domagali, a ktry za rozruch i zabjstwo by wtrcony do wizienia; Jezusa za zda na ich wol. 26 Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, ktry wraca z pola, i woyli na niego krzy, aby go nis za Jezusem. 27 A szo za Nim mnstwo ludu, take kobiet, ktre zawodziy i pakay nad Nim. 28 Lecz Jezus zwrci si do nich i rzek: "Crki jerozolimskie, nie paczcie nade Mn; paczcie raczej nad sob i nad waszymi dziemi! 29 Oto bowiem przyjd dni, kiedy mwi bd: "Szczliwe niepodne ona, ktre nie rodziy, i piersi, ktre nie karmiy". 30 Wtedy zaczn woa do gr: Padnijcie na nas; a do pagrkw: Przykryjcie nas! 31 Bo jeli z zielonym drzewem to czyni, c si stanie z suchym?" 32 Przyprowadzono te dwch innych - zoczycw, aby ich z Nim straci. 33 Gdy przyszli na miejsce, zwane "Czaszk", ukrzyowali tam Jego i zoczycw, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 34 Lecz Jezus mwi: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz, co czyni". Potem rozdzielili midzy siebie Jego szaty, rzucajc losy. 35 A lud sta i patrzy. Lecz czonkowie Wysokiej Rady drwico mwili: "Innych wybawia, nieche teraz siebie wybawi, jeli On jest Mesjaszem, Wybracem Boym". 36 Szydzili z Niego i onierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, 37 mwic: "Jeli Ty jeste krlem ydowskim, wybaw sam siebie". 38 By take nad Nim napis w jzyku greckim, aciskim i hebrajskim: "To jest Krl ydowski". 39 Jeden ze zoczycw, ktrych [tam] powieszono, urga Mu: "Czy Ty nie jeste Mesjaszem? Wybaw wic siebie i nas". 40 Lecz drugi, karcc go, rzek: "Ty nawet Boga si nie boisz, chocia t sam kar ponosisz? 41 My przecie - sprawiedliwie, odbieramy bowiem suszn kar za nasze uczynki, ale On nic zego nie uczyni". 42 I doda: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego krlestwa". 43 Jezus mu odpowiedzia: "Zaprawd, powiadam ci: Dzi ze Mn bdziesz w raju". 44 Byo ju okoo godziny szstej i mrok ogarn ca ziemi a do godziny dziewitej. 45 Soce si zamio i zasona przybytku rozdara si przez rodek. 46 Wtedy Jezus zawoa dononym gosem: Ojcze, w Twoje rce powierzam ducha mojego. Po tych sowach wyzion ducha. 47 Na widok tego, co si dziao, setnik odda chwa Bogu i mwi: "Istotnie, czowiek ten by sprawiedliwy". 48 Wszystkie te tumy, ktre zbiegy si na to widowisko, gdy zobaczyy, co si dziao, wracay bijc si w piersi. 49 Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a rwnie niewiasty, ktre Mu towarzyszyy od Galilei, przypatryway si temu.