logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 50

5 Pan Bg otworzy Mi ucho, a Ja si nie oparem ani si cofnem. 6 Podaem grzbiet mj bijcym i policzki moje rwcym Mi brod. Nie zasoniem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. 7 Pan Bg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuy na obelgi, dlatego uczyniem twarz moj jak gaz i wiem, e wstydu nie doznam. 8 Blisko jest Ten, ktry Mnie uniewinni. Kto si odway toczy spr ze Mn? Wystpmy razem! Kto jest moim oskarycielem? Niech si zbliy do Mnie! 9 Oto Pan Bg Mnie wspomaga. Kt Mnie potpi? Wszyscy razem pjd w strzpy jak odzie, ml ich zgryzie.


Jk 2

14 Jaki z tego poytek, bracia moi, skoro kto bdzie utrzymywa, e wierzy, a nie bdzie spenia uczynkw? Czy [sama] wiara zdoa go zbawi? 15 Jeli na przykad brat lub siostra nie maj odzienia lub brak im codziennego chleba, 16 a kto z was powie im: "Idcie w pokoju, ogrzejcie si i najedzcie do syta!" - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebuj dla ciaa - to na co si to przyda? 17 Tak te i wiara, jeli nie byaby poczona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. 18 Ale moe kto powiedzie: Ty masz wiar, a ja speniam uczynki. Poka mi wiar swoj bez uczynkw, to ja ci poka wiar ze swoich uczynkw.


Mk 8

27Potem Jezus uda si ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezare Filipow. W drodze pyta uczniw: "Za kogo uwaaj Mnie ludzie?" 28Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z prorokw". 29On ich zapyta: "A wy za kogo Mnie uwaacie?" Odpowiedzia Mu Piotr: "Ty jeste Mesjasz". 30Wtedy surowo im przykaza, eby nikomu o Nim nie mwili. 31I zacz ich poucza, e Syn Czowieczy musi wiele cierpie, e bdzie odrzucony przez starszych, arcykapanw i uczonych w Pimie; e bdzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. 32A mwi zupenie otwarcie te sowa. Wtedy Piotr wzi Go na bok i zacz Go upomina. 33Lecz On obrci si i patrzc na swych uczniw, zgromi Piotra sowami: "Zejd Mi z oczu, szatanie, bo nie mylisz o tym, co Boe, ale o tym, co ludzkie". 34Potem przywoa do siebie tum razem ze swoimi uczniami i rzek im: "Jeli kto chce pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie krzy swj i niech Mnie naladuje! 35Bo kto chce zachowa swoje ycie, straci je; a kto straci swe ycie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.