logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 52

7 O jak s pene wdziku na grach nogi zwiastuna radosnej nowiny, ktry ogasza pokj, zwiastuje szczcie, ktry obwieszcza zbawienie, ktry mwi do Syjonu: "Twj Bg zacz krlowa". 8 Gos! Twoi stranicy podnosz gos, razem wznosz okrzyki radosne, bo ogldaj na wasne oczy powrt Pana na Syjon. 9 Zabrzmijcie radosnym piewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszy swj lud, odkupi Jeruzalem. 10 Pan obnay ju swe rami wite na oczach wszystkich narodw; i wszystkie krace ziemi zobacz zbawienie naszego Boga.


Hbr 1

1 Wielokrotnie i na rne sposoby przemawia niegdy Bg do ojcw przez prorokw, 2 a w tych ostatecznych dniach przemwi do nas przez Syna. Jego to ustanowi dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego te stworzy wszechwiat. 3 Ten [Syn], ktry jest odblaskiem Jego chway i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko sowem swej potgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechw, zasiad po prawicy Majestatu na wysokociach. 4 On o tyle sta si wyszym od aniow, o ile odziedziczy wysze od nich imi. 5 Do ktrego bowiem z aniow powiedzia kiedykolwiek: Ty jeste moim Synem, Jam Ci dzi zrodzi? I znowu: Ja bd Mu Ojcem, a On bdzie Mi Synem. 6 Skoro za znowu wprowadzi Pierworodnego na wiat, powie: Niech Mu oddaj pokon wszyscy anioowie Boy!


J 1

1Na pocztku byo Sowo, a Sowo byo u Boga, i Bogiem byo Sowo. 2Ono byo na pocztku u Boga. 3Wszystko przez Nie si stao, a bez Niego nic si nie stao, co si stao. 4W Nim byo ycie, a ycie byo wiatoci ludzi, 5a wiato w ciemnoci wieci i ciemno jej nie ogarna. 6Pojawi si czowiek posany przez Boga - Jan mu byo na imi. 7Przyszed on na wiadectwo, aby zawiadczy o wiatoci, by wszyscy uwierzyli przez niego. 8Nie by on wiatoci, lecz [posanym], aby zawiadczy o wiatoci. 9Bya wiato prawdziwa, ktra owieca kadego czowieka, gdy na wiat przychodzi. 10Na wiecie byo [Sowo], a wiat sta si przez Nie, lecz wiat Go nie pozna. 11Przyszo do swojej wasnoci, a swoi Go nie przyjli. 12Wszystkim tym jednak, ktrzy Je przyjli, dao moc, aby si stali dziemi Boymi, tym, ktrzy wierz w imi Jego - 13ktrzy ani z krwi, ani z dzy ciaa, ani z woli ma, ale z Boga si narodzili. 14A Sowo stao si ciaem i zamieszkao wrd nas. I ogldalimy Jego chwa, chwa, jak Jednorodzony otrzymuje od Ojca, peen aski i prawdy. 15Jan daje o Nim wiadectwo i gono woa w sowach: "Ten by, o ktrym powiedziaem: Ten, ktry po mnie idzie, przewyszy mnie godnoci, gdy by wczeniej ode mnie". 16Z Jego penoci wszyscymy otrzymali - ask po asce. 17Podczas gdy Prawo zostao nadane przez Mojesza, aska i prawda przyszy przez Jezusa Chrystusa. 18Boga nikt nigdy nie widzia, Ten Jednorodzony Bg, ktry jest w onie Ojca, [o Nim] pouczy.