logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 53

10 Spodobao si Panu zmiady Go cierpieniem. Jeli On wyda swe ycie na ofiar za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przeduy, a wola Paska speni si przez Niego. 11 Po udrkach swej duszy, ujrzy wiato i nim si nasyci. Zacny mj Suga usprawiedliwi wielu, ich nieprawoci On sam dwiga bdzie.


Hbr 4

14 Majc wic arcykapana wielkiego, ktry przeszed przez niebiosa, Jezusa, Syna Boego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. 15 Nie takiego bowiem mamy arcykapana, ktry by nie mg wspczu naszym sabociom, lecz dowiadczonego we wszystkim na nasze podobiestwo, z wyjtkiem grzechu. 16 Przyblimy si wic z ufnoci do tronu aski, abymy otrzymali miosierdzie i znaleli ask dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili.


Mk 10

35Wtedy zbliyli si do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: "Nauczycielu, chcemy, eby nam uczyni to, o co Ci poprosimy". 36On ich zapyta: "Co chcecie, ebym wam uczyni?" 37Rzekli Mu: "Daj nam, ebymy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie". 38Jezus im odpar: "Nie wiecie, o co prosicie. Czy moecie pi kielich, ktry Ja mam pi, albo przyj chrzest, ktrym Ja mam by ochrzczony?" 39Odpowiedzieli Mu: "Moemy". Lecz Jezus rzek do nich: "Kielich, ktry Ja mam pi, pi bdziecie; i chrzest, ktry Ja mam przyj, wy rwnie przyjmiecie. 40Nie do Mnie jednak naley da miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie si ono] tym, dla ktrych zostao przygotowane". 41Gdy dziesiciu [pozostaych] to usyszao, poczli oburza si na Jakuba i Jana. 42A Jezus przywoa ich do siebie i rzek do nich: "Wiecie, e ci, ktrzy uchodz za wadcw narodw, uciskaj je, a ich wielcy daj im odczu sw wadz. 43Nie tak bdzie midzy wami. Lecz kto by midzy wami chcia si sta wielkim, niech bdzie sug waszym. 44A kto by chcia by pierwszym midzy wami, niech bdzie niewolnikiem wszystkich. 45Bo i Syn Czowieczy nie przyszed, aby Mu suono, lecz eby suy i da swoje ycie na okup za wielu".