logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 55

1 O, wszyscy spragnieni, przyjdcie do wody, przyjdcie, cho nie macie pienidzy! Kupujcie i spoywajcie, [daleje, kupujcie] bez pienidzy i bez pacenia za wino i mleko! 2 Czemu wydajecie pienidza na to, co nie jest chlebem? I wasz prac - na to, co nie nasyci? Suchajcie Mnie, a je bdziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tustych potraw. 3 Nakocie wasze ucho i przyjdcie do Mnie, posuchajcie Mnie, a dusza wasza y bdzie. Zawr z wami wieczyste przymierze: s to niezawodnie aski dla Dawida.


Rz 8

35Kt nas moe odczy od mioci Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy przeladowanie, gd czy nago, niebezpieczestwo czy miecz? 37Ale we wszystkim tym odnosimy pene zwycistwo dziki Temu, ktry nam umiowa. 38I jestem pewien, e ani mier, ani ycie, ani anioowie, ani Zwierzchnoci, ani rzeczy teraniejsze, ani przysze, ani Moce, 39ani co wysokie, ani co gbokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoa nas odczy od mioci Boga, ktra jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.


Mt 14

13 Gdy Jezus to usysza, oddali si stamtd w odzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tumy zwiedziay si o tym i z miast poszy za Nim pieszo. 14 Gdy wysiad, ujrza wielki tum. Zlitowa si nad nimi i uzdrowi ich chorych. 15 A gdy nasta wieczr, przystpili do Niego uczniowie i rzekli: "Miejsce to jest puste i pora ju spniona. Ka wic rozej si tumom: niech id do wsi i zakupi sobie ywnoci!" 16 Lecz Jezus im odpowiedzia: "Nie potrzebuj odchodzi; wy dajcie im je!" 17 Odpowiedzieli Mu: "Nie mamy tu nic prcz piciu chlebw i dwch ryb". 18 On rzek: "Przyniecie Mi je tutaj!" 19 Kaza tumom usi na trawie, nastpnie wziwszy pi chlebw i dwie ryby, spojrza w niebo, odmwi bogosawiestwo i poamawszy chleby da je uczniom, uczniowie za tumom. 20 Jedli wszyscy do sytoci, i zebrano z tego, co pozostao, dwanacie penych koszy uomkw. 21 Tych za, ktrzy jedli, byo okoo piciu tysicy mczyzn, nie liczc kobiet i dzieci.