logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 55

6 Szukajcie Pana, gdy si pozwala znale, wzywajcie Go, dopki jest blisko! 7 Niechaj bezbony porzuci sw drog i czowiek nieprawy swoje knowania. Niech si nawrci do Pana, a Ten si nad nim zmiuje, i do Boga naszego, gdy hojny jest w przebaczaniu. 8 Bo myli moje nie s mylami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. 9 Bo jak niebiosa gruj nad ziemi, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myli moje - nad mylami waszymi.


Flp 1

20zgodnie z gorcym oczekiwaniem i nadziej moj, e w niczym nie doznam zawodu. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z ca swobod i jawnoci Chrystus bdzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez ycie, czy przez mier. 21Dla mnie bowiem y - to Chrystus, a umrze - to zysk. 22Jeli bowiem y w ciele - to dla mnie owocna praca. Co mam wybra? Nie umiem powiedzie. 23Z dwch stron doznaj nalegania: pragn odej, a by z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, 24pozostawa za w ciele - to bardziej dla was konieczne. 27Tylko sprawujcie si w sposb godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja - czy to gdy przybd i ujrz was, czy te bdc z daleka - mg usysze o was, e trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walczc wsplnie o wiar w Ewangeli,


Mt 20

1 Albowiem krlestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, ktry wyszed wczesnym rankiem, aby naj robotnikw do swej winnicy. 2 Umwi si z robotnikami o denara za dzie i posa ich do winnicy. 3 Gdy wyszed okoo godziny trzeciej, zobaczy innych, stojcych na rynku bezczynnie, 4 i rzek do nich: "Idcie i wy do mojej winnicy, a co bdzie suszne, dam wam". 5 Oni poszli. Wyszedszy ponownie okoo godziny szstej i dziewitej, tak samo uczyni. 6 Gdy wyszed okoo godziny jedenastej, spotka innych stojcych i zapyta ich: "Czemu tu stoicie cay dzie bezczynnie?" 7 Odpowiedzieli mu: "Bo nas nikt nie naj". Rzek im: "Idcie i wy do winnicy!" 8 A gdy nadszed wieczr, rzek waciciel winnicy do swego rzdcy: "Zwoaj robotnikw i wypa im naleno, poczwszy od ostatnich a do pierwszych!" 9 Przyszli najci okoo jedenastej godziny i otrzymali po denarze. 10 Gdy wic przyszli pierwsi, myleli, e wicej dostan; lecz i oni otrzymali po denarze. 11 Wziwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, 12 mwic: "Ci ostatni jedn godzin pracowali, a zrwnae ich z nami, ktrzymy znosili ciar dnia i spiekoty". 13 Na to odrzek jednemu z nich: "Przyjacielu, nie czyni ci krzywdy; czy nie o denara umwie si ze mn? 14 We, co twoje i odejd! Chc te i temu ostatniemu da tak samo jak tobie. 15 Czy mi nie wolno uczyni ze swoim, co chc? Czy na to zym okiem patrzysz, e ja jestem dobry?" 16 Tak ostatni bd pierwszymi, a pierwsi ostatnimi".