logo
Czwartek, 09 grudnia 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 58

7 dzieli swj chleb z godnym, wprowadzi w dom biednych tuaczy, nagiego, ktrego ujrzysz, przyodzia i nie odwrci si od wspziomkw. 8 Wtedy twoje wiato wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwo twoja poprzedza ci bdzie, chwaa Paska i bdzie za tob. 9 Wtedy zawoasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: "Oto jestem!" Jeli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozi palcem i mwi przewrotnie, 10 jeli podasz twj chleb zgodniaemu i nakarmisz dusz przygnbion, wwczas twe wiato zabynie w ciemnociach, a twoja ciemno stanie si poudniem.


1 Kor 2

1Tak te i ja przyszedszy do was, bracia, nie przybyem, aby byszczc sowem i mdroci gosi wam wiadectwo Boe. 2Postanowiem bowiem, bdc wrd was, nie zna niczego wicej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyowanego 3I stanem przed wami w saboci i w bojani, i z wielkim dreniem. 4A mowa moja i moje goszenie nauki nie miay nic z uwodzcych przekonywaniem sw mdroci, lecz byy ukazywaniem ducha i mocy, 5aby wiara wasza opieraa si nie na mdroci ludzkiej, lecz na mocy Boej.


Mt 5

13 Wy jestecie sol dla ziemi. Lecz jeli sl utraci swj smak, czyme j posoli? Na nic si ju nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 14 Wy jestecie wiatem wiata. Nie moe si ukry miasto pooone na grze. 15 Nie zapala si te wiata i nie stawia pod korcem, ale na wieczniku, aby wiecio wszystkim, ktrzy s w domu. 16 Tak niech wieci wasze wiato przed ludmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, ktry jest w niebie.