logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 6

1 W roku mierci krla Ozjasza ujrzaem Pana siedzcego na wysokim i wyniosym tronie, a tren Jego szaty wypenia wityni. 2 Serafiny stay ponad Nim; kady z nich mia po sze skrzyde; dwoma zakrywa sw twarz, dwoma okrywa swoje nogi, a dwoma lata. 3 I woa jeden do drugiego: "wity, wity, wity jest Pan Zastpw. Caa ziemia pena jest Jego chway". 4 Od gosu tego, ktry woa, zadrgay futryny drzwi, a witynia napenia si dymem. 5 I powiedziaem: "Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mem o nieczystych wargach i mieszkam pord ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglday Krla, Pana Zastpw!" 6 Wwczas przylecia do mnie jeden z serafinw, trzymajc w rce wgiel, ktry kleszczami wzi z otarza. 7 Dotkn nim ust moich i rzek: "Oto dotkno to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgadzony twj grzech". 8 I usyszaem gos Pana mwicego: "Kogo mam posa? Kto by Nam poszed?" Odpowiedziaem: "Oto ja, polij mnie!"


1 Kor 15

1Przypominam, bracia, Ewangeli, ktr wam gosiem, ktrcie przyjli i w ktrej te trwacie. 2Przez ni rwnie bdziecie zbawieni, jeeli j zachowacie tak, jak wam rozkazaem... Chyba ebycie uwierzyli na prno. 3Przekazaem wam na pocztku to, co przejem: e Chrystus umar - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, 4e zosta pogrzebany, e zmartwychwsta trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: 5i e ukaza si Kefasowi, a potem Dwunastu, 6pniej zjawi si wicej ni piciuset braciom rwnoczenie; wikszo z nich yje dotd, niektrzy za pomarli. 7Potem ukaza si Jakubowi, pniej wszystkim apostoom. 8W kocu, ju po wszystkich, ukaza si take i mnie jako poronionemu podowi. 9Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostow i niegodzien zwa si apostoem, bo przeladowaem Koci Boy. 10Lecz za ask Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi aska Jego nie okazaa si daremna; przeciwnie, pracowaem wicej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz aska Boa ze mn. 11Tak wic czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wycie uwierzyli.


Lk 5

1 Pewnego razu - gdy tum cisn si do Niego aby sucha sowa Boego, a On sta nad jeziorem Genezaret - 2 zobaczy dwie odzie, stojce przy brzegu; rybacy za wyszli z nich i pukali sieci. 3 Wszedszy do jednej odzi, ktra naleaa do Szymona, poprosi go, eby nieco odbi od brzegu. Potem usiad i z odzi naucza tumy. 4 Gdy przesta mwi, rzek do Szymona: "Wypy na gbi i zarzucie sieci na pow!". 5 A Szymon odpowiedzia: "Mistrzu, ca noc pracowalimy i nicemy nie uowili. Lecz na Twoje sowo zarzuc sieci". 6 Skoro to uczynili, zagarnli tak wielkie mnstwo ryb, e sieci ich zaczynay si rwa. 7 Skinli wic na wsplnikw w drugiej odzi, eby im przyszli z pomoc. Ci podpynli; i napenili obie odzie, tak e si prawie zanurzay. 8 Widzc to Szymon Piotr przypad Jezusowi do kolan i rzek: "Odejd ode mnie, Panie, bo jestem czowiek grzeszny". 9 I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawi pow ryb, jakiego dokonali; 10 jak rwnie Jakuba i Jana, synw Zebedeusza, ktrzy byli wsplnikami Szymona. Lecz Jezus rzek do Szymona: "Nie bj si, odtd ludzi bdziesz owi". 11 I przycignwszy odzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.