logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 60

1 Powsta! wie, bo przyszo twe wiato i chwaa Paska rozbyska nad tob. 2 Bo oto ciemno okrywa ziemi i gsty mrok spowija ludy, a ponad tob janieje Pan, i Jego chwaa jawi si nad tob. 3 I pjd narody do twojego wiata, krlowie do blasku twojego wschodu. 4 Podnie oczy wokoo i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdaj do ciebie. Twoi synowie przychodz z daleka, na rkach niesione twe crki. 5 Wtedy zobaczysz i promienie bdziesz, a serce twe zadry i rozszerzy si, bo do ciebie napyn bogactwa zamorskie, zasoby narodw przyjd ku tobie. 6 Zaleje ci mnogo wielbdw - dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybd ze Saby, zaofiaruj zoto i kadzido, nucc radonie hymny na cze Pana.


Ef 3

2bo przecie syszelicie o udzieleniu przez Boga aski danej mi dla was, 3e mianowicie przez objawienie oznajmiona mi zostaa ta tajemnica, jak pokrtce przedtem opisaem. 5Nie bya ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz zostaa objawiona przez Ducha witym Jego apostoom i prorokom, 6to znaczy, e poganie ju s wspdziedzicami i wspczonkami Ciaa, i wspuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangeli.


Mt 2

1 Gdy za Jezus narodzi si w Betlejem w Judei za panowania krla Heroda, oto Mdrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy 2 i pytali: "Gdzie jest nowo narodzony krl ydowski? Ujrzelimy bowiem jego gwiazd na Wschodzie i przybylimy odda mu pokon". 3 Skoro to usysza krl Herod, przerazi si, a z nim caa Jerozolima. 4 Zebra wic wszystkich arcykapanw i uczonych ludu i wypytywa ich, gdzie ma si narodzi Mesjasz. 5 Ci mu odpowiedzieli: "W Betlejem judzkim, bo tak napisa Prorok: 6 A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jeste zgoa najlichsze spord gwnych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie wadca, ktry bdzie pasterzem ludu mego, Izraela". 7 Wtedy Herod przywoa potajemnie Mdrcw i wypyta ich dokadnie o czas ukazania si gwiazdy. 8 A kierujc ich do Betlejem, rzek: "Udajcie si tam i wypytujcie starannie o Dzieci, a gdy Je znajdziecie, doniecie mi, abym i ja mg pj i odda Mu pokon". 9 Oni za wysuchawszy krla, ruszyli w drog. A oto gwiazda, ktr widzieli na Wschodzie, sza przed nimi, a przysza i zatrzymaa si nad miejscem, gdzie byo Dzieci. 10 Gdy ujrzeli gwiazd, bardzo si uradowali. 11 Weszli do domu i zobaczyli Dzieci z Matk Jego, Maryj; upadli na twarz i oddali Mu pokon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: zoto, kadzido i mirr. 12 A otrzymawszy we nie nakaz, eby nie wracali do Heroda, inn drog udali si do swojej ojczyzny.