logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 61

1 Duch Pana Boga nade mn, bo Pan mnie namaci. Posa mnie, by gosi dobr nowin ubogim, by opatrywa rany serc zamanych, by zapowiada wyzwolenie jecom i winiom swobod; 2 aby obwieszcza rok aski Paskiej, i dzie pomsty naszego Boga; aby pociesza wszystkich zasmuconych, 10 "Ogromnie si wesel w Panu, dusza moja raduje si w Bogu moim, bo mnie przyodzia w szaty zbawienia, okry mnie paszczem sprawiedliwoci, jak oblubieca, ktry wkada zawj, jak oblubienic strojn w swe klejnoty. 11 Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogrd rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bg sprawi, e si rozpleni sprawiedliwo i chwalba wobec wszystkich narodw".


1 Tes 5

16 Zawsze si radujcie, 17 nieustannie si mdlcie! 18 W kadym pooeniu dzikujcie, taka jest bowiem wola Boa w Jezusie Chrystusie wzgldem was. 19 Ducha nie gacie, 20 proroctwa nie lekcewacie! 21 Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! 22 Unikajcie wszystkiego, co ma choby pozr za. 23 Sam Bg pokoju niech was cakowicie uwica, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciao bez zarzutu zachoway si na przyjcie Pana naszego Jezusa Chrystusa. 24 Wierny jest Ten, ktry was wzywa: On te tego dokona.


J 1

6Pojawi si czowiek posany przez Boga - Jan mu byo na imi. 7Przyszed on na wiadectwo, aby zawiadczy o wiatoci, by wszyscy uwierzyli przez niego. 8Nie by on wiatoci, lecz [posanym], aby zawiadczy o wiatoci. 19Takie jest wiadectwo Jana. Gdy ydzi wysali do niego z Jerozolimy kapanw i lewitw z zapytaniem: "Kto ty jeste?", 20on wyzna, a nie zaprzeczy, owiadczajc: "Ja nie jestem Mesjaszem". 21Zapytali go: "C zatem? Czy jeste Eliaszem?" Odrzek: "Nie jestem". "Czy ty jeste prorokiem?" Odpar: "Nie!" 22Powiedzieli mu wic: "Kim jeste, abymy mogli da odpowied tym, ktrzy nas wysali? Co mwisz sam o sobie?" 23Odpowiedzia: "Jam gos woajcego na pustyni: Prostujcie drog Pask, jak powiedzia prorok Izajasz". 24A wysannicy byli spord faryzeuszw. 25I zadawali mu pytania, mwic do niego: "Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jeste ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?" 26Jan im tak odpowiedzia: "Ja chrzcz wod. Pord was stoi Ten, ktrego wy nie znacie, 27ktry po mnie idzie, a ktremu ja nie jestem godzien odwiza rzemyka u Jego sandaa". 28Dziao si to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udziela chrztu.