logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 62

1 Przez wzgld na Syjon nie umilkn, przez wzgld na Jerozolim nie spoczn, dopki jej sprawiedliwo nie bynie jak zorza i zbawienie jej nie zaponie jak pochodnia. 2 Wwczas narody ujrz tw sprawiedliwo i chwa twoj wszyscy krlowie. I nazw ci nowym imieniem, ktre usta Pana oznacz. 3 Bdziesz przeliczn koron w rkach Pana, krlewskim diademem w doni twego Boga. 4 Nie bd wicej mwi o tobie "Porzucona", o krainie twej ju nie powiedz "Spustoszona". Raczej ci nazw "Moje [w niej] upodobanie", a krain twoj "Polubiona". Albowiem spodobaa si Panu i twoja kraina otrzyma ma. 5 Bo jak modzieniec polubia dziewic, tak twj Budowniczy ciebie polubi, i jak oblubieniec weseli si z oblubienicy, tak Bg twj tob si rozraduje.


1 Kor 12

4Rne s dary aski, lecz ten sam Duch; 5rne te s rodzaje posugiwania, ale jeden Pan; 6rne s wreszcie dziaania, lecz ten sam Bg, sprawca wszystkiego we wszystkich. 7Wszystkim za objawia si Duch dla [wsplnego] dobra. 8Jednemu dany jest przez Ducha dar mdroci sowa, drugiemu umiejtno poznawania wedug tego samego Ducha, 9innemu jeszcze dar wiary w tyme Duchu, innemu aska uzdrawiania w jednym Duchu, 10innemu dar czynienia cudw, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchw, innemu dar jzykw i wreszcie innemu aska tumaczenia jzykw. 11Wszystko za sprawia jeden i ten sam Duch, udzielajc kademu tak, jak chce.


J 2

1Trzeciego dnia odbywao si wesele w Kanie Galilejskiej i bya tam Matka Jezusa. 2Zaproszono na to wesele take Jezusa i Jego uczniw. 3A kiedy zabrako wina, Matka Jezusa mwi do Niego: "Nie maj ju wina". 4Jezus Jej odpowiedzia: "Czy to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadesza godzina moja?" 5Wtedy Matka Jego powiedziaa do sug: "Zrbcie wszystko, cokolwiek wam powie". 6Stao za tam sze stgwi kamiennych przeznaczonych do ydowskich oczyszcze, z ktrych kada moga pomieci dwie lub trzy miary. 7Rzek do nich Jezus: "Napenijcie stgwie wod!" I napenili je a po brzegi. 8Potem do nich powiedzia: "Zaczerpnijcie teraz i zaniecie starocie weselnemu!" Oni za zanieli. 9A gdy starosta weselny skosztowa wody, ktra staa si winem - nie wiedzia bowiem, skd ono pochodzi, ale sudzy, ktrzy czerpali wod, wiedzieli - przywoa pana modego 10i powiedzia do niego: "Kady czowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy si napij, wwczas gorsze. Ty zachowae dobre wino a do tej pory". 11Taki to pocztek znakw uczyni Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawi swoj chwa i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 12Nastpnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali si do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.