logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 62

1 Przez wzgld na Syjon nie umilkn, przez wzgld na Jerozolim nie spoczn, dopki jej sprawiedliwo nie bynie jak zorza i zbawienie jej nie zaponie jak pochodnia. 2 Wwczas narody ujrz tw sprawiedliwo i chwa twoj wszyscy krlowie. I nazw ci nowym imieniem, ktre usta Pana oznacz. 3 Bdziesz przeliczn koron w rkach Pana, krlewskim diademem w doni twego Boga. 4 Nie bd wicej mwi o tobie "Porzucona", o krainie twej ju nie powiedz "Spustoszona". Raczej ci nazw "Moje [w niej] upodobanie", a krain twoj "Polubiona". Albowiem spodobaa si Panu i twoja kraina otrzyma ma. 5 Bo jak modzieniec polubia dziewic, tak twj Budowniczy ciebie polubi, i jak oblubieniec weseli si z oblubienicy, tak Bg twj tob si rozraduje.


Dz 13

16 Wsta wic Pawe i skinwszy rk, przemwi: "Suchajcie, Izraelici i wy, ktrzy boicie si Boga! 17Bg tego ludu izraelskiego wybra ojcw naszych i wywyszy lud na obczynie w ziemi egipskiej i wyprowadzi go z niej mocnym ramieniem. 22Gdy za jego odrzuci, powoa na ich krla Dawida, o ktrym te da wiadectwo w sowach: Znalazem Dawida, syna Jessego, czowieka po mojej myli, ktry we wszystkim wypeni moj wol. 23Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadzi Bg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. 24Przed Jego przyjciem Jan gosi chrzest nawrcenia caemu ludowi izraelskiemu. 25A pod koniec swojej dziaalnoci Jan mwi: "Ja nie jestem tym, za kogo mnie uwaacie. Po mnie przyjdzie Ten, ktremu nie jestem godny rozwiza sandaw na nogach".


Mt 1

18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa byo tak. Po zalubinach Matki Jego, Maryi, z Jzefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalaza si brzemienn za spraw Ducha witego. 19 M Jej, Jzef, ktry by czowiekiem sprawiedliwym i nie chcia narazi Jej na zniesawienie, zamierza oddali J potajemnie. 20 Gdy powzi t myl, oto anio Paski ukaza mu si we nie i rzek: "Jzefie, synu Dawida, nie bj si wzi do siebie Maryi, twej Maonki; albowiem z Ducha witego jest to, co si w Niej poczo. 21 Porodzi Syna, ktremu nadasz imi Jezus, On bowiem zbawi swj lud od jego grzechw". 22 A stao si to wszystko, aby si wypenio sowo Paskie powiedziane przez Proroka: 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, ktremu nadadz imi Emmanuel, to znaczy: "Bg z nami". 24 Zbudziwszy si ze snu, Jzef uczyni tak, jak mu poleci anio Paski: wzi swoj Maonk do siebie, 25 lecz nie zblia si do Niej, a porodzia Syna, ktremu nada imi Jezus.