logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 63

16 Bo Ty naszym Ojcem! Zaiste, nie poznaje nas Abraham, Izrael nas nie uznaje; Ty, Panie, naszym Ojcem, "Odkupiciel nasz" to Twoje imi odwieczne. 17 Czemu, o Panie, dozwalasz nam bdzi z dala od Twoich drg, tak i serce nasze staje si nieczue na boja przed Tob? Odmie si przez wzgld na Twoje sugi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. 19 Stalimy si od dawna jakby ci, nad ktrymi Ty nie panujesz i ktrzy nie nosz Twego imienia. Oby rozdar niebiosa i zstpi - przed Tob skbiy si gry,


Iz 64

3 i o ktrych z dawna nie syszano. Ani ucho nie syszao, ani oko nie widziao, eby jaki bg poza Tob czyni tyle dla tego, co w nim pokada ufno. 4 Wychodzisz naprzeciw tych, co radonie peni sprawiedliwo i pamitaj o Twych drogach. Oto Ty zawrza gniewem, bomy grzeszyli przeciw Tobie od dawna i bylimy zbuntowani. 5 My wszyscy bylimy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadlimy zwidli jak licie, a nasze winy poniosy nas jak wicher. 6 Nikt nie wzywa Twojego imienia, nikt si nie zbudzi, by si chwyci Ciebie. Bo skrye Twoje oblicze przed nami i oddae nas w moc naszej winy. 7 A jednak, Panie, Ty naszym Ojcem. Mymy glin, a Ty naszym twrc. Dzieem rk Twoich jestemy my wszyscy.


1 Kor 1

3aska wam i pokj od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa! 4Bogu mojemu dzikuj wci za was, za ask dan wam w Chrystusie Jezusie. 5W Nim to bowiem zostalicie wzbogaceni we wszystko: we wszelkie sowo i wszelkie poznanie, 6bo wiadectwo Chrystusowe utrwalio si w was, 7tak i nie brakuje wam adnego daru aski, gdy oczekujecie objawienia si Pana naszego Jezusa Chrystusa. 8On te bdzie umacnia was a do koca, abycie byli bez zarzutu w dzie Pana naszego Jezusa Chrystusa. 9Wierny jest Bg, ktry powoa nas do wsplnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.


Mk 13

33Uwaajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. 34Bo rzecz ma si podobnie jak z czowiekiem, ktry uda si w podr. Zostawi swj dom, powierzy swoim sugom staranie o wszystko, kademu wyznaczy zajcie, a odwiernemu przykaza, eby czuwa. 35Czuwajcie wic, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o pnocy, czy o pianiu kogutw, czy rankiem. 36By niespodzianie przyszedszy, nie zasta was picych. 37Lecz co wam mwi, mwi wszystkim: Czuwajcie!".