logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 66

10 Radujcie si wraz z Jerozolim, weselcie si w niej wszyscy, co j miujecie! Cieszcie si z ni bardzo wy wszyscy, ktrzycie si nad ni smucili, 11 aebycie ssa mogli a do nasycenia z piersi jej pociech; aebycie cignli mleko z rozkosz z penej piersi jej chway. 12 Tak bowiem mwi Pan: "Oto Ja skieruj do niej pokj jak rzek i chwa narodw - jak strumie wezbrany. Ich niemowlta bd noszone na rkach i na kolanach bd pieszczone. 13 Jak kogo pociesza wasna matka, tak Ja was pociesza bd; w Jerozolimie doznacie pociechy". 14 Na ten widok rozraduje si serce wasze, a koci wasze nabior wieoci jak murawa. Rka Pana da si pozna Jego sugom, a gniew - Jego nieprzyjacioom.


Ga 6

14Co do mnie, nie daj Boe, bym si mia chlubi z czego innego, jak tylko z krzya Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziki ktremu wiat sta si ukrzyowany dla mnie, a ja dla wiata. 15Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. 16Na wszystkich tych, ktrzy si tej zasady trzyma bd, i na Izraela Boego [niech zstpi] pokj i miosierdzie! 17Odtd niech ju nikt nie sprawia mi przykroci: przecie ja na ciele swoim nosz blizny, znami przynalenoci do Jezusa. 18aska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech bdzie z duchem waszym, bracia! Amen.


Lk 10

1 Nastpnie wyznaczy Pan jeszcze innych siedemdziesiciu dwch i wysa ich po dwch przed sob do kadego miasta i miejscowoci, dokd sam przyj zamierza. 2 Powiedzia te do nich: "niwo wprawdzie wielkie, ale robotnikw mao; procie wic Pana niwa, eby wyprawi robotnikw na swoje niwo. 3 Idcie, oto was posyam jak owce midzy wilki. 4 Nie nocie z sob trzosa ani torby, ani sandaw; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! 5 Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mwcie: Pokj temu domowi! 6 Jeli tam mieszka czowiek godny pokoju, wasz pokj spocznie na nim; jeli nie, powrci do was. 7 W tym samym domu zostacie, jedzc i pijc, co maj: bo zasuguje robotnik na swoj zapat. Nie przechodcie z domu do domu. 8 Jeli do jakiego miasta wejdziecie i przyjm was, jedzcie, co wam podadz; 9 uzdrawiajcie chorych, ktrzy tam s, i mwcie im: Przybliyo si do was krlestwo Boe. 10 Lecz jeli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjm was, wyjdcie na jego ulice i powiedzcie: 11 Nawet proch, ktry z waszego miasta przylgn nam do ng, strzsamy wam. Wszake to wiedzcie, e bliskie jest krlestwo Boe. 12 Powiadam wam: Sodomie lej bdzie w w dzie ni temu miastu. 17 Wrcio siedemdziesiciu dwch z radoci mwic: "Panie, przez wzgld na Twoje imi, nawet ze duchy nam si poddaj". 18 Wtedy rzek do nich: "Widziaem szatana, spadajcego z nieba jak byskawica. 19 Oto daem wam wadz stpania po wach i skorpionach, i po caej potdze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. 20 Jednak nie z tego si cieszcie, e duchy si wam poddaj, lecz cieszcie si, e wasze imiona zapisane s w niebie".