logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 66

18 A Ja znam ich czyny i zamysy. Przybd, by zebra wszystkie narody i jzyki; przyjd i ujrz moj chwa. 19 Ustanowi u nich znak i wyl niektrych ocalaych z nich do narodw Tarszisz, Put, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, ktre nie syszay mojej sawy ani nie widziay mojej chway. Oni ogosz chwa moj wrd narodw. 20 Z wszelkich narodw przyprowadz jako dar dla Pana wszystkich waszych braci - na koniach, na wozach, w lektykach, na muach i na dromaderach - na moj wit gr w Jeruzalem - mwi Pan - podobnie jak Izraelici przynosz ofiar z pokarmw w czystych naczyniach do wityni Pana. 21 Z nich take wezm sobie niektrych jako kapanw i lewitw - mwi Pan.


Hbr 12

5 a zapomnielicie o upomnieniu, z jakim si zwraca do was, jako do synw: Synu mj, nie lekcewa karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On ci dowiadcza. 6 Bo kogo miuje Pan, tego karze, choszcze za kadego, ktrego za syna przyjmuje. 7 Trwajcie w karnoci! Bg obchodzi si z wami jak z dziemi. Jaki to bowiem syn, ktrego by ojciec nie karci? 11 Wszelkie karcenie na razie nie wydaje si radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, ktrzy go dowiadczyli, bogi plon sprawiedliwoci. 12 Dlatego wyprostujcie opade rce i osabe kolana! 13 Proste czycie lady nogami, aby kto chromy nie zbdzi, ale by raczej uzdrowiony.


Lk 13

22 Tak nauczajc, szed przez miasta i wsie i odbywa sw podr do Jerozolimy. 23 Raz kto Go zapyta: "Panie, czy tylko nieliczni bd zbawieni?" On rzek do nich: 24 "Usiujcie wej przez ciasne drzwi; gdy wielu, powiadam wam, bdzie chciao wej, a nie bd mogli. 25 Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wwczas stojc na dworze, zaczniecie koata do drzwi i woa: "Panie, otwrz nam!"; lecz On wam odpowie: "Nie wiem, skd jestecie". 26 Wtedy zaczniecie mwi: "Przecie jadalimy i pilimy z Tob, i na ulicach naszych nauczae". 27 Lecz On rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, skd jestecie. Odstpcie ode Mnie wszyscy dopuszczajcy si niesprawiedliwoci!" 28 Tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich prorokw w krlestwie Boym, a siebie samych precz wyrzuconych. 29 Przyjd ze wschodu i zachodu, z pnocy i poudnia i sid za stoem w krlestwie Boym. 30 Tak oto s ostatni, ktrzy bd pierwszymi, i s pierwsi, ktrzy bd ostatnimi".