logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 7

10 I znowu Pan przemwi do Achaza tymi sowami: 11 "Pro dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to gboko w Szeolu, czy to wysoko w grze!" 12 Lecz Achaz odpowiedzia: "Nie bd prosi, i nie bd wystawia Pana na prb". 13 Wtedy rzek [Izajasz]: "Suchajcie wic, domu Dawidowy: Czy mao wam naprzykrza si ludziom, i naprzykrzacie si take mojemu Bogu? 14 Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.


Rz 1

1Pawe, suga Chrystusa Jezusa, z powoania aposto, przeznaczony do goszenia Ewangelii Boej, 2ktr Bg przedtem zapowiedzia przez swoich prorokw w Pismach witych. 3[Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzcym wedug ciaa z rodu Dawida, 4a ustanowionym wedug Ducha witoci przez powstanie z martwych penym mocy Synem Boym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 5Przez Niego otrzymalimy ask i urzd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwa wszystkich pogan dla posuszestwa wierze. 6Wrd nich jestecie i wy powoani przez Jezusa Chrystusa. 7Do wszystkich przez Boga umiowanych, powoanych witych, ktrzy mieszkaj w Rzymie: aska wam i pokj od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!


Mt 1

18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa byo tak. Po zalubinach Matki Jego, Maryi, z Jzefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalaza si brzemienn za spraw Ducha witego. 19 M Jej, Jzef, ktry by czowiekiem sprawiedliwym i nie chcia narazi Jej na zniesawienie, zamierza oddali J potajemnie. 20 Gdy powzi t myl, oto anio Paski ukaza mu si we nie i rzek: "Jzefie, synu Dawida, nie bj si wzi do siebie Maryi, twej Maonki; albowiem z Ducha witego jest to, co si w Niej poczo. 21 Porodzi Syna, ktremu nadasz imi Jezus, On bowiem zbawi swj lud od jego grzechw". 22 A stao si to wszystko, aby si wypenio sowo Paskie powiedziane przez Proroka: 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, ktremu nadadz imi Emmanuel, to znaczy: "Bg z nami". 24 Zbudziwszy si ze snu, Jzef uczyni tak, jak mu poleci anio Paski: wzi swoj Maonk do siebie,