logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 8

Iz 9

1 Nard kroczcy w ciemnociach ujrza wiato wielk; nad mieszkacami kraju mrokw wiato zabyso.

2 Pomnoye rado, zwikszye wesele. Rozradowali si przed Tob, jak si raduj we niwa, jak si wesel przy podziale upu.

3 Bo zamae jego cikie jarzmo i drek na jego ramieniu, prt jego ciemizcy jak w dniu poraki Madianitw.


1 Kor 1

10A przeto upominam was, bracia, w imi Pana naszego Jezusa Chrystusa, abycie byli zgodni, i by nie byo wrd was rozamw; bycie byli jednego ducha i jednej myli. 11Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, e zdarzaj si midzy wami spory. 12Myl o tym, co kady z was mwi: "Ja jestem Pawa, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa". 13Czy Chrystus jest podzielony? Czy Pawe zosta za was ukrzyowany? Czy w imi Pawa zostalicie ochrzczeni? 14Dzikuj Bogu, e prcz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciem. 15Nikt przeto nie moe powiedzie, e w imi moje zosta ochrzczony. 16Zreszt, prawda, ochrzciem dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czym ochrzci jeszcze kogo. 17Nie posa mnie Chrystus, abym chrzci, lecz abym gosi Ewangeli, i to nie w mdroci sowa, by nie zniweczy Chrystusowego krzya. 18Nauka bowiem krzya gupstwem jest dla tych, co id na zatracenie, moc Bo za dla nas, ktrzy dostpujemy zbawienia. 19Napisane jest bowiem: Wytrac mdro mdrcw, a przebiego przebiegych zniwecz. 20Gdzie jest mdrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czy nie uczyni Bg gupstwem mdroci wiata? 21Skoro bowiem wiat przez mdro nie pozna Boga w mdroci Boej, spodobao si Bogu przez gupstwo goszenia sowa zbawi wierzcych. 22Tak wic, gdy ydzi daj znakw, a Grecy szukaj mdroci, 23my gosimy Chrystusa ukrzyowanego, ktry jest zgorszeniem dla ydw, a gupstwem dla pogan, 24dla tych za, ktrzy s powoani, tak spord ydw, jak i spord Grekw, Chrystusem, moc Bo i mdroci Bo. 25To bowiem, co jest gupstwem u Boga, przewysza mdroci ludzi, a co jest sabe u Boga, przewysza moc ludzi. 26Przeto przypatrzcie si, bracia, powoaniu waszemu! Niewielu tam mdrcw wedug oceny ludzkiej, niewielu monych, niewielu szlachetnie urodzonych. 27Bg wybra wanie to, co gupie w oczach wiata, aby zawstydzi mdrcw, wybra to, co niemocne, aby mocnych poniy; 28i to, co nie jest szlachetnie urodzone wedug wiata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyrni Bg, by to co jest, unicestwi, 29tak by si adne stworzenie nie chepio wobec Boga. 30Przez Niego bowiem jestecie w Chrystusie Jezusie, ktry sta si dla nas mdroci od Boga i sprawiedliwoci, i uwiceniem, i odkupieniem, 31aby, jak to jest napisane, w Panu si chlubi ten, kto si chlubi.