logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Job 7

1 Czy nie do bojowania podobny byt czowieka? Czy nie pdzi on dni jak najemnik? 2 Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapaty. 3 Zyskaem miesice mczarni, przeznaczono mi noce udrki. 4 Poo si, mwic do siebie: Kiedy zawita i wstan? Lecz noc wiecznoci si staje i bole mn targa do zmroku. 6 Czas leci jak tkackie czenko i przemija bez nadziei. 7 Wspomnij, e dni me jak powiew. Ponownie oko me szczcia nie zazna.


1 Kor 9

16Nie jest dla mnie powodem do chluby to, e gosz Ewangeli. wiadom jestem cicego na mnie obowizku. Biada mi, gdybym nie gosi Ewangelii! 17Gdybym to czyni z wasnej woli, miabym zapat, lecz jeli dziaam nie z wasnej woli, to tylko speniam obowizki szafarza. 18Jak przeto mam zapat? Ot t wanie, e goszc Ewangeli bez adnej zapaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. 19Tak wic nie zalec od nikogo, staem si niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, ktrych pozyskam. 22Dla sabych staem si jak saby, by pozyska sabych. Staem si wszystkim dla wszystkich, eby w ogle ocali przynajmniej niektrych. 23Wszystko za czyni dla Ewangelii, by mie w niej swj udzia.


Mk 1

29Zaraz po wyjciu z synagogi przyszed z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. 30Teciowa za Szymona leaa w gorczce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. 31On podszed do niej i podnis j ujwszy za rk, gorczka j opucia. A ona im usugiwaa. 32Z nastaniem wieczora, gdy soce zaszo, przynosili do Niego wszystkich chorych i optanych; 33i cae miasto byo zebrane u drzwi. 34Uzdrowi wielu dotknitych rozmaitymi chorobami i wiele zych duchw wyrzuci, lecz nie pozwala zym duchom mwi, poniewa wiedziay, kim On jest. 35Nad ranem, gdy jeszcze byo ciemno, wsta, wyszed i uda si na miejsce pustynne, i tam si modli. 36Pospieszy za Nim Szymon z towarzyszami, 37a gdy Go znaleli, powiedzieli Mu: "Wszyscy Ci szukaj". 38Lecz On rzek do nich: "Pjdmy gdzie indziej, do ssiednich miejscowoci, abym i tam mg naucza, bo na to wyszedem". 39I chodzi po caej Galilei, nauczajc w ich synagogach i wyrzucajc ze duchy.