logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Jon 3

1 Pan przemwi do Jonasza po raz drugi tymi sowami: 2 "Wsta, id do Niniwy, wielkiego miasta, i go jej upomnienie, ktre Ja ci zlecam". 3 Jonasz wsta i poszed do Niniwy, jak powiedzia Pan. Niniwa bya miastem bardzo rozlegym - na trzy dni drogi. 4 Pocz wic Jonasz i przez miasto jeden dzie drogi i woa, i gosi: "Jeszcze czterdzieci dni, a Niniwa zostanie zburzona". 5 I uwierzyli mieszkacy Niniwy Bogu, ogosili post i oblekli si w wory od najwikszego do najmniejszego. 10 Zobaczy Bg czyny ich, e odwrcili si od swojego zego postpowania. I ulitowa si Bg nad niedol, ktr postanowi na nich sprowadzi, i nie zesa jej.


1 Kor 7

29Mwi, bracia, czas jest krtki. Trzeba wic, aby ci, ktrzy maj ony, tak yli, jakby byli nieonaci, 30a ci, ktrzy pacz, tak jakby nie pakali, ci za, co si raduj, tak jakby si nie radowali; ci, ktrzy nabywaj, jak gdyby nie posiadali; 31ci, ktrzy uywaj tego wiata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem posta tego wiata.


Mk 1

14Gdy Jan zosta uwiziony, Jezus przyszed do Galilei i gosi Ewangeli Bo. Mwi: 15"Czas si wypeni i bliskie jest krlestwo Boe. Nawracajcie si i wierzcie w Ewangeli!" 16Przechodzc obok Jeziora Galilejskiego, ujrza Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sie w jezioro; byli bowiem rybakami. 17Jezus rzek do nich: "Pjdcie za Mn, a sprawi, e si staniecie rybakami ludzi". 18I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 19Idc dalej, ujrza Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, ktrzy te byli w odzi i naprawiali sieci. 20Zaraz ich powoa, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w odzi i poszli za Nim.