logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Joz 24

1 Jozue zgromadzi w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwa te starszych Izraela, jego ksit, sdziw i zwierzchnikw, ktrzy si stawili przed Bogiem. 2 Jozue przemwi wtedy do caego narodu: "Tak mwi Pan, Bg Izraela: Po drugiej stronie Rzeki mieszkali wasi przodkowie od starodawnych czasw: Terach, ojciec Abrahama i Nachora, ktrzy suyli bogom cudzym, 15 Gdyby jednak wam si nie podobao suy Panu, rozstrzygnijcie dzi, komu suy chcecie, czy bstwom, ktrym suyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy te bstwom Amorytw, w ktrych kraju zamieszkalicie. Ja sam i mj dom suy chcemy Panu". 16 Nard wwczas odrzek tymi sowami: "Dalekie jest to od nas, abymy mieli opuci Pana, a suy bstwom obcym! 17 Czy to nie Pan, Bg nasz, wyprowadzi nas i przodkw naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czy nie On przed oczyma naszymi uczyni wielkie znaki i ochrania nas przez ca drog, ktr szlimy, i wrd wszystkich ludw, pomidzy ktrymi przechodzilimy? 18 Pan ponadto wypdzi przed nami wszystkie te ludy wraz z Amorytami, ktrzy mieszkali w tym kraju. My rwnie chcemy suy Panu, bo On jest naszym Bogiem".


Ef 5

21Bdcie sobie wzajemnie poddani w bojani Chrystusowej! 22ony niechaj bd poddane swym mom, jak Panu, 23bo m jest gow ony, jak i Chrystus - Gow Kocioa: On - Zbawca Ciaa. 24Lecz jak Koci poddany jest Chrystusowi, tak i ony mom - we wszystkim. 25Mowie miujcie ony, bo i Chrystus umiowa Koci i wyda za niego samego siebie, 26aby go uwici, oczyciwszy obmyciem wod, ktremu towarzyszy sowo, 27aby osobicie stawi przed sob Koci jako chwalebny, nie majcy skazy czy zmarszczki, czy czego podobnego, lecz aby by wity i nieskalany. 28Mowie powinni miowa swoje ony, tak jak wasne ciao. Kto miuje swoj on, siebie samego miuje. 29Przecie nigdy nikt nie odnosi si z nienawici do wasnego ciaa, lecz [kady] je ywi i pielgnuje, jak i Chrystus - Koci, 30bo jestemy czonkami Jego Ciaa. 31Dlatego opuci czowiek ojca i matk, a poczy si z on swoj, i bd dwoje jednym ciaem. 32Tajemnica to wielka, a ja mwi: w odniesieniu do Chrystusa i do Kocioa.


J 6

54Kto spoywa moje Ciao i pije moj Krew, ma ycie wieczne, a Ja go wskrzesz w dniu ostatecznym. 60A spord Jego uczniw, ktrzy to usyszeli, wielu mwio: "Trudna jest ta mowa. Kt jej moe sucha?" 61Jezus jednak wiadom tego, e uczniowie Jego na to szemrali, rzek do nich: "To was gorszy? 62A gdy ujrzycie Syna Czowieczego, jak bdzie wstpowa tam, gdzie by przedtem? 63Duch daje ycie; ciao na nic si nie przyda. Sowa, ktre Ja wam powiedziaem, s duchem i s yciem. 64Lecz pord was s tacy, ktrzy nie wierz". Jezus bowiem na pocztku wiedzia, ktrzy to s , co nie wierz, i kto mia Go wyda. 65Rzek wic: "Oto dlaczego wam powiedziaem: Nikt nie moe przyj do Mnie, jeeli mu to nie zostao dane przez Ojca". 66Odtd wielu uczniw Jego si wycofao i ju z Nim nie chodzio. 67Rzek wic Jezus do Dwunastu: "Czy i wy chcecie odej?" 68Odpowiedzia Mu Szymon Piotr: "Panie, do kog pjdziemy? Ty masz sowa ycia wiecznego. 69A mymy uwierzyli i poznali, e Ty jeste witym Boga".