logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Jr 1

4 Pan skierowa do mnie nastpujce sowo: 5 "Zanim uksztatowaem ci w onie matki, znaem ci, nim przyszede na wiat, powiciem ci, prorokiem dla narodw ustanowiem ci". 17 Ty za przepasz swoje biodra, wsta i mw wszystko, co ci rozka. Nie lkaj si ich, bym ci czasem nie napeni lkiem przed nimi. 18 A oto Ja czyni ci dzisiaj twierdz warown, kolumn elazn i murem spiowym przeciw caej ziemi, przeciw krlom judzkim i ich przywdcom, ich kapanom i ludowi tej ziemi. 19 Bd walczy przeciw tobie, ale nie zdoaj ci [zwyciy], gdy Ja jestem z tob - wyrocznia Pana - by ci ochrania".


1 Kor 12

31Lecz wy starajcie si o wiksze dary: a ja wam wska drog jeszcze doskonalsz.

1 Kor 13

1Gdybym mwi jzykami ludzi i aniow, a mioci bym nie mia, stabym si jak mied brzczca albo cymba brzmicy.

2Gdybym te mia dar prorokowania i zna wszystkie tajemnice, i posiada wszelk wiedz, i wszelk [moliw] wiar, tak ibym gry przenosi. a mioci bym nie mia, bybym niczym.

3I gdybym rozda na jamun ca majtno moj, a ciao wystawi na spalenie, lecz mioci bym nie mia, nic bym nie zyska.

4Mio cierpliwa jest, askawa jest. Mio nie zazdroci, nie szuka poklasku, nie unosi si pych;

5nie dopuszcza si bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi si gniewem, nie pamita zego;

6nie cieszy si z niesprawiedliwoci, lecz wspweseli si z prawd.

7Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokada nadziej, wszystko przetrzyma.

8Mio nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, ktre si skocz, albo jak dar jzykw, ktry zniknie, lub jak wiedza, ktrej zabraknie.

9Po czci bowiem tylko poznajemy, po czci prorokujemy.

10Gdy za przyjdzie to, co jest doskonae, zniknie to, co jest tylko czciowe.

11Gdy byem dzieckiem, mwiem jak dziecko, czuem jak dziecko, mylaem jak dziecko. Kiedy za staem si mem, wyzbyem si tego, co dziecice.

12Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy za [zobaczymy] twarz w twarz: Teraz poznaj po czci, wtedy za poznam tak, jak i zostaem poznany.

13Tak wic trwaj wiara, nadzieja, mio - te trzy: z nich za najwiksza jest mio.


Lk 4

21 Pocz wic mwi do nich: "Dzi speniy si te sowa Pisma, ktrecie syszeli". 22 A wszyscy przywiadczali Mu i dziwili si penym wdziku sowom, ktre pyny z ust Jego. I mwili: "Czy nie jest to syn Jzefa?" 23 Wtedy rzek do nich: "Z pewnoci powiecie Mi to przysowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonaje i tu w swojej ojczynie tego, co wydarzyo si, jak syszelimy, w Kafarnaum". 24 I doda: "Zaprawd, powiadam wam: aden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczynie. 25 Naprawd, mwi wam: Wiele wdw byo w Izraelu za czasw Eliasza, kiedy niebo pozostawao zamknite przez trzy lata i sze miesicy, tak e wielki gd panowa w caym kraju; 26 a Eliasz do adnej z nich nie zosta posany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydoskiej. 27 I wielu trdowatych byo w Izraelu za proroka Elizeusza, a aden z nich nie zosta oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". 28 Na te sowa wszyscy w synagodze unieli si gniewem. 29 Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili a na stok gry, na ktrej ich miasto byo zbudowane, aby Go strci. 30 On jednak przeszedszy pord nich oddali si.