logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Jr 17

5 To mwi Pan: "Przeklty m, ktry pokada nadziej w czowieku i ktry w ciele upatruje sw si, a od Pana odwraca swe serce. 6 Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczcie: wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemi son i bezludn. 7 Bogosawiony m, ktry pokada ufno w Panu, i Pan jest jego nadziej. 8 Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wod, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia si, skoro przyjdzie upa, bo utrzyma zielone licie; take w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawa owocw.


1 Kor 15

12Jeeli zatem gosi si, e Chrystus zmartwychwsta, to dlaczego twierdz niektrzy spord was, e nie ma zmartwychwstania? 16Skoro umarli nie zmartwychwstaj, to i Chrystus nie zmartwychwsta. 17A jeeli Chrystus nie zmartwychwsta, daremna jest wasza wiara i a dotd pozostajecie w swoich grzechach. 18Tak wic i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. 19Jeeli tylko w tym yciu w Chrystusie nadziej pokadamy, jestemy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. 20Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwsta jako pierwszy spord tych, co pomarli.


Lk 6

17 Zeszed z nimi na d i zatrzyma si na rwninie. By tam duy poczet Jego uczniw i wielkie mnstwo ludu z caej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzea Tyru i Sydonu; 20 A On podnis oczy na swoich uczniw i mwi: "Bogosawieni jestecie wy, ubodzy, albowiem do was naley krlestwo Boe. 21 Bogosawieni wy, ktrzy teraz godujecie, albowiem bdziecie nasyceni. Bogosawieni wy, ktrzy teraz paczecie, albowiem mia si bdziecie. 22 Bogosawieni bdziecie, gdy ludzie was znienawidz, i gdy was wycz spord siebie, gdy zel was i z powodu Syna Czowieczego podadz w pogard wasze imi jako niecne: 23 cieszcie si i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. 24 Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebralicie ju pociech wasz. 25 Biada wam, ktrzy teraz jestecie syci, albowiem gd cierpie bdziecie. Biada wam, ktrzy si teraz miejecie, albowiem smuci si i paka bdziecie. 26 Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwali was bd. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili faszywym prorokom.