logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Jr 20

7 Uwiode mnie, Panie, a ja pozwoliem si uwie; ujarzmie mnie i przemoge. Staem si codziennym pomiewiskiem, wszyscy mi urgaj. 8 Albowiem ilekro mam zabiera gos, musz obwieszcza: "Gwat i ruina!" Tak, sowo Paskie stao si dla mnie codzienn zniewag i pomiewiskiem. 9 I powiedziaem sobie: Nie bd Go ju wspomina ani mwi w Jego imi! Ale wtedy zacz trawi moje serce jakby ogie, nurtujcy w moim ciele. Czyniem wysiki, by go stumi, lecz nie potrafiem.


Rz 12

1A zatem prosz was, bracia, przez miosierdzie Boe, abycie dali ciaa swoje na ofiar yw, wit, Bogu przyjemn, jako wyraz waszej rozumnej suby Boej. 2Nie bierzcie wic wzoru z tego wiata, lecz przemieniajcie si przez odnawianie umysu, abycie umieli rozpozna, jaka jest wola Boa: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonae.


Mt 16

21 Odtd zacz Jezus wskazywa swoim uczniom na to, e musi i do Jerozolimy i wiele cierpie od starszych i arcykapanw, i uczonych w Pimie; e bdzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 22 A Piotr wzi Go na bok i pocz robi Mu wyrzuty: "Panie, niech Ci Bg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie". 23 Lecz On odwrci si i rzek do Piotra: "Zejd Mi z oczu, szatanie! Jeste Mi zawad, bo mylisz nie na sposb Boy, lecz na ludzki". 24 Wtedy Jezus rzek do swoich uczniw: "Jeli kto chce pj za Mn, niech si zaprze samego siebie, niech wemie krzy swj i niech Mnie naladuje. 25 Bo kto chce zachowa swoje ycie, straci je; a kto straci swe ycie z mego powodu, znajdzie je. 26 C bowiem za korzy odniesie czowiek, choby cay wiat zyska, a na swej duszy szkod ponis? Albo co da czowiek w zamian za swoj dusz? 27 Albowiem Syn Czowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z anioami swoimi, i wtedy odda kademu wedug jego postpowania.