logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Jr 23

1 "Biada pasterzom, ktrzy prowadz do zguby i rozpraszaj owce mojego pastwiska - wyrocznia Pana. 2 Dlatego to mwi Pan, Bg Izraela, o pasterzach, ktrzy maj pa mj nard: Wy rozproszylicie moj trzod, rozpdzilicie i nie zatroszczylicie si o ni; oto Ja si zatroszcz o nieprawo waszych uczynkw - wyrocznia Pana. 3 Ja sam zbior reszt swego stada ze wszystkich krajw, do ktrych je wypdziem. Sprowadz je na ich pastwisko, by miay coraz liczniejsze potomstwo. 4 Ustanowi za nad nimi pasterzy, by je pali; i nie bd si ju wicej lka ani trwoy, ani trzeba bdzie szuka ktrejkolwiek - wyrocznia Pana. 5 Oto nadejd dni - wyrocznia Pana - kiedy wzbudz Dawidowi Odrol sprawiedliw. Bdzie panowa jako krl, postpujc roztropnie, i bdzie wykonywa prawo i sprawiedliwo na ziemi. 6 W jego dniach Juda dostpi zbawienia, a Izrael bdzie mieszka bezpiecznie. To za bdzie imi, ktrym go bd nazywa: "Pan nasz sprawiedliwoci".


Ef 2

13Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, ktrzy niegdy bylicie daleko, stalicie si bliscy przez krew Chrystusa. 14On bowiem jest naszym pokojem. On, ktry obie czci [ludzkoci] uczyni jednoci, bo zburzy rozdzielajcy je mur - wrogo. W swym ciele 15pozbawi On mocy Prawo przykaza, wyraone w zarzdzeniach, aby z dwch [rodzajw ludzi] stworzy w sobie jednego nowego czowieka, wprowadzajc pokj, 16i [w ten sposb] jednych, jak i drugich znw pojedna z Bogiem w jednym Ciele przez krzy, w sobie zadawszy mier wrogoci. 17A przyszedszy zwiastowa pokj wam, ktrzycie daleko, i pokj tym, ktrzy blisko, 18bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystp do Ojca.


Mk 6

30Wtedy Apostoowie zebrali si u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziaali i czego nauczali. 31A On rzek do nich: "Pjdcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!". Tak wielu bowiem przychodzio i odchodzio, e nawet na posiek nie mieli czasu. 32Odpynli wic odzi na miejsce pustynne, osobno. 33Lecz widziano ich odpywajcych. Wielu zauwayo to i zbiegli si tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. 34Gdy Jezus wysiad, ujrza wielki tum. Zlitowa si nad nimi, byli bowiem jak owce nie majce pasterza. I zacz ich naucza.