logo
Wtorek, 20 kwietnia 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Jr 31

31 Oto nadchodz dni - wyrocznia Pana - kiedy zawr z domem Izraela [i z domem judzkim] nowe przymierze. 32 Nie jak przymierze, ktre zawarem z ich przodkami, kiedy ujem ich za rk, by wyprowadzi z ziemi egipskiej. To moje przymierze zamali, mimo e byem ich Wadc - wyrocznia Pana. 33 Lecz takie bdzie przymierze, jakie zawr z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: Umieszcz swe prawo w gbi ich jestestwa i wypisz na ich sercu. Bd im Bogiem, oni za bd Mi narodem. 34 I nie bd si musieli wzajemnie poucza jeden mwic do drugiego: "Poznajcie Pana!" Wszyscy bowiem od najmniejszego do najwikszego poznaj Mnie - wyrocznia Pana, poniewa odpuszcz im wystpki, a o grzechach ich nie bd ju wspomina".


Hbr 5

7 Z gonym woaniem i paczem za dni ciaa swego zanosi On gorce proby i bagania do Tego, ktry mg Go wybawi od mierci, i zosta wysuchany dziki swej ulegoci. 8 A chocia by Synem, nauczy si posuszestwa przez to, co wycierpia. 9 A gdy wszystko wykona, sta si sprawc zbawienia wiecznego dla wszystkich, ktrzy Go suchaj,


J 12

20A wrd tych, ktrzy przybyli, aby odda pokon [Bogu] w czasie wita, byli te niektrzy Grecy. 21Oni wic przystpili do Filipa, pochodzcego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mwic: "Panie, chcemy ujrze Jezusa". 22Filip poszed i powiedzia Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. 23A Jezus da im tak odpowied: "Nadesza godzina, aby zosta uwielbiony Syn Czowieczy. 24Zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Jeeli ziarno pszenicy wpadszy w ziemi nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeeli obumrze, przynosi plon obfity. 25Ten, kto kocha swoje ycie, traci je, a kto nienawidzi swego ycia na tym wiecie, zachowa je na ycie wieczne. 26A kto by chcia Mi suy, niech idzie za Mn, a gdzie Ja jestem, tam bdzie i mj suga. A jeli kto Mi suy, uczci go mj Ojciec. 27Teraz dusza moja doznaa lku i c mam powiedzie? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, wanie dlatego przyszedem na t godzin. 28Ojcze, wsaw Twoje imi!". Wtem rozleg si gos z nieba: "Ju wsawiem i jeszcze wsawi". 29Tum stojcy [to] usysza i mwi: "Zagrzmiao!" Inni mwili: "Anio przemwi do Niego". 30Na to rzek Jezus: "Gos ten rozleg si nie ze wzgldu na Mnie, ale ze wzgldu na was. 31Teraz odbywa si sd nad tym wiatem. Teraz wadca tego wiata zostanie precz wyrzucony. 32A Ja, gdy zostan nad ziemi wywyszony, przycign wszystkich do siebie". 33To powiedzia zaznaczajc, jak mierci mia umrze.