logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Jr 31

7 To bowiem mwi Pan: "Wykrzykujcie radonie na cze Jakuba, weselcie si pierwszym wrd narodw! Gocie, wychwalajcie i mwcie: "Pan wybawi swj lud, Reszt Izraela!" 8 Oto sprowadz ich z ziemi pnocnej i zgromadz ich z kracw ziemi. S wrd nich niewidomi i dotknici kalectwem, kobieta brzemienna wraz z poonic: powracaj wielk gromad. 9 Oto wyszli z paczem, lecz wrd pociech ich przyprowadz. Przywiod ich do strumienia wody rwn drog - nie potkn si na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim [synem] pierworodnym.


Hbr 5


Mk 10

46Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tumem wychodzi z Jerycha, niewidomy ebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedzia przy drodze. 47Ten syszc, e to jest Jezus z Nazaretu, zacz woa: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj si nade mn!" 48Wielu nastawao na niego, eby umilk. Lecz on jeszcze goniej woa: "Synu Dawida, ulituj si nade mn!" 49Jezus przystan i rzek: "Zawoajcie go!" I przywoali niewidomego, mwic mu: "Bd dobrej myli, wsta, woa ci". 50On zrzuci z siebie paszcz, zerwa si i przyszed do Jezusa. 51A Jezus przemwi do niego: "Co chcesz, abym ci uczyni?" Powiedzia Mu niewidomy: "Rabbuni, ebym przejrza". 52Jezus mu rzek: "Id, twoja wiara ci uzdrowia". Natychmiast przejrza i szed za Nim drog.