logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Jr 33

14 Oto nadchodz dni - wyrocznia Pana - kiedy wypeni pomyln zapowied, jak obwieciem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. 15 W owych dniach i w owym czasie wzbudz Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; bdzie wymierza prawo i sprawiedliwo na ziemi. 16 W owych dniach Juda dostpi zbawienia, a Jerozolima bdzie mieszkaa bezpiecznie. To za jest imi, ktrym j bd nazywa: "Pan nasz sprawiedliwoci".


1 Tes 3

12 A Pan niech pomnoy liczb wasz i niech spotguje wasz wzajemn mio dla wszystkich, jak i my mamy dla was; 13 aby serca wasze utwierdzone zostay jako nienaganne w witoci wobec Boga, Ojca naszego, na przyjcie Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego witymi.

1 Tes 4

1 A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: wedug tego, cocie od nas przejli w sprawie sposobu postpowania i podobania si Bogu - jak ju postpujecie - stawajcie si coraz doskonalszymi!

2 Wiecie przecie, jakie nakazy dalimy wam przez Pana Jezusa.


Lk 21

25 Bd znaki na socu, ksiycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodw bezradnych wobec szumu morza i jego nawanicy. 26 Ludzie mdle bd ze strachu, w oczekiwaniu wydarze zagraajcych ziemi. Albowiem moce niebios zostan wstrznite. 27 Wtedy ujrz Syna Czowieczego, nadchodzcego w oboku z wielk moc i chwa. 28 A gdy si to dzia zacznie, nabierzcie ducha i podniecie gowy, poniewa zblia si wasze odkupienie". 34 Uwaajcie na siebie, aby wasze serca nie byy ociae wskutek obarstwa, pijastwa i trosk doczesnych, eby ten dzie nie przypad na was znienacka, 35 jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, ktrzy mieszkaj na caej ziemi. 36 Czuwajcie wic i mdlcie si w kadym czasie, abycie mogli unikn tego wszystkiego, co ma nastpi, i stan przed Synem Czowieczym".