logo
Niedziela, 16 stycznia 2022
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Jr 38

4 Przywdcy wic powiedzieli do krla: "Niech umrze ten czowiek, bo naprawd obezwadnia on rce onierzy, ktrzy pozostali w tym miecie, i rce caego ludu, gdy mwi do nich podobne sowa. Czowiek ten nie szuka przecie pomylnoci dla tego ludu, lecz nieszczcia". 5 Krl Sedecjasz odrzek: "Oto jest w waszych rkach!" Nie mg bowiem krl nic uczyni przeciw nim. 6 Wzili wic Jeremiasza i wtrcili go, spuszczajc na linach, do cysterny Malkiasza, syna krlewskiego, ktra si znajdowaa na dziedzicu wartowni. W cysternie za nie byo wody, lecz boto; zanurzy si wic Jeremiasz w bocie. 8 wyszed z domu krlewskiego i rzek do krla: 9 "Panie mj, krlu! le zrobili ci ludzie, tak postpujc z prorokiem Jeremiaszem i wrzucajc go do cysterny. Przecie umrze z godu w tym miejscu, zwaszcza e nie ma ju chleba w miecie". 10 Rozkaza krl Kuszycie Ebedmelekowi: "We sobie std trzech ludzi i wycignij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze".


Hbr 12

1 I my zatem majc dokoa siebie takie mnstwo wiadkw, odoywszy wszelki ciar, [a przede wszystkim] grzech, ktry nas atwo zwodzi, winnimy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. 2 Patrzmy na Jezusa, ktry nam w wierze przewodzi i j wydoskonala. On to zamiast radoci, ktr Mu obiecywano, przecierpia krzy, nie baczc na [jego] hab, i zasiad po prawicy tronu Boga. 3 Zastanawiajcie si wic nad Tym, ktry ze strony grzesznikw tak wielk wycierpia wrogo przeciw sobie, abycie nie ustawali, zamani na duchu. 4 Jeszcze nie opieralicie si a do przelewu krwi, walczc przeciw grzechowi,


Lk 12

49 Przyszedem rzuci ogie na ziemi i jake bardzo pragn, eby on ju zapon 50 Chrzest mam przyj i jakiej doznaj udrki, a si to stanie. 51 Czy mylicie, e przyszedem da ziemi pokj? Nie, powiadam wam, lecz rozam. 52 Odtd bowiem picioro bdzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; 53 ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw crce, a crka przeciw matce; teciowa przeciw synowej, a synowa przeciw teciowej".