logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Kpl 19

1 Dalej Pan powiedzia do Mojesza: 2 "Mw do caej spoecznoci Izraelitw i powiedz im: Bdcie witymi, bo Ja jestem wity, Pan, Bg wasz! 17 Nie bdziesz ywi w sercu nienawici do brata. Bdziesz upomina bliniego, aby nie zacign winy z jego powodu. 18 Nie bdziesz szuka pomsty, nie bdziesz ywi urazy do synw twego ludu, ale bdziesz miowa bliniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!


1 Kor 3

16Czy nie wiecie, ecie wityni Boga i e Duch Boy mieszka w was? 17Jeeli kto zniszczy wityni Boga, tego zniszczy Bg. witynia Boga jest wit, a wy ni jestecie. 18Niechaj si nikt nie udzi! Jeli kto spord was mniema, e jest mdry na tym wiecie, niech si stanie gupim, by posiad mdro. 19Mdro bowiem tego wiata jest gupstwem u Boga. Zreszt jest napisane: On udaremnia zamysy przebiegych 20lub take: Wie Pan, e prne s zamysy mdrcw. 21Niech si przeto nie chepi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: 22czy to Pawe, czy Apollos, czy Kefas; czy to wiat, czy ycie, czy mier, czy to rzeczy teraniejsze, czy przysze; wszystko jest wasze, 23wy za Chrystusa, a Chrystus - Boga.


Mt 5

38 Syszelicie, e powiedziano: Oko za oko i zb za zb! 39 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu zemu. Lecz jeli ci kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! 40 Temu, kto chce prawowa si z tob i wzi twoj szat, odstp i paszcz! 41 Zmusza ci kto, eby i z nim tysic krokw, id dwa tysice! 42 Daj temu, kto ci prosi, i nie odwracaj si od tego, kto chce poyczy od ciebie. 43 Syszelicie, e powiedziano: Bdziesz miowa swego bliniego, a nieprzyjaciela swego bdziesz nienawidzi. 44 A Ja wam powiadam: Miujcie waszych nieprzyjaci i mdlcie si za tych, ktrzy was przeladuj; 45 tak bdziecie synami Ojca waszego, ktry jest w niebie; poniewa On sprawia, e soce Jego wschodzi nad zymi i nad dobrymi, i On zsya deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeli bowiem miujecie tych, ktrzy was miuj, c za nagrod mie bdziecie? Czy i celnicy tego nie czyni? 47 I jeli pozdrawiacie tylko swych braci, c szczeglnego czynicie? Czy i poganie tego nie czyni? 48 Bdcie wic wy doskonali, jak doskonay jest Ojciec wasz niebieski.