logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Lb 11

25 A Pan zstpi w oboku i mwi z nim. Wzi z ducha, ktry by w nim, i przekaza go owym siedemdziesiciu starszym. A gdy spocz na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtrzyo si to jednak. 26 Dwch mw pozostao w obozie. Jeden nazywa si Eldad, a drugi Medad. Na nich te zstpi duch, bo naleeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli wic w obozie w uniesienie prorockie. 27 Przybieg modzieniec i donis Mojeszowi: "Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie". 28 Jozue, syn Nuna, ktry od modoci swojej by w subie Mojesza, zabra gos i rzek: "Mojeszu, panie mj, zabro im!" 29 Ale Mojesz odpar: "Czy zazdrosny jeste o mnie? Oby tak cay lud Pana prorokowa, oby mu da Pan swego ducha!"


Jk 5

1 A teraz wy, bogacze, zapaczcie wrd narzeka na utrapienia, jakie was czekaj. 2 Bogactwo wasze zbutwiao, szaty wasze stay si erem dla moli, 3 zoto wasze i srebro zardzewiao, a rdza ich bdzie wiadectwem przeciw wam i toczy bdzie ciaa wasze niby ogie. Zebralicie w dniach ostatecznych skarby. 4 Oto woa zapata robotnikw, niwiarzy pl waszych, ktr zatrzymalicie, a krzyk ich doszed do uszu Pana Zastpw. 5 ylicie beztrosko na ziemi i wrd dostatkw tuczylicie serca wasze w dniu rzezi. 6 Potpilicie i zabili sprawiedliwego: nie stawia wam oporu.


Mk 9

38Wtedy Jan rzek do Niego: "Nauczycielu, widzielimy kogo, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imi wyrzuca ze duchy, i zabranialimy mu, bo nie chodzi z nami". 39Lecz Jezus odrzek: "Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imi moje, nie bdzie mg zaraz le mwi o Mnie. 40Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. 41Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego e naleycie do Chrystusa, zaprawd, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 42Kto by si sta powodem grzechu dla jednego z tych maych, ktrzy wierz, temu byoby lepiej uwiza kamie myski u szyi i wrzuci go w morze. 43Jeli twoja rka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j; lepiej jest dla ciebie uomnym wej do ycia wiecznego, ni z dwiema rkami pj do pieka w ogie nieugaszony. 45I jeli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij j; lepiej jest dla ciebie, chromym wej do ycia, ni z dwiema nogami by wrzuconym do pieka. 47Jeli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wej do krlestwa Boego, ni z dwojgiem oczu by wrzuconym do pieka, 48gdzie robak ich nie umiera i ogie nie ganie.