logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Lb 21

4 Od gry Hor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obej ziemi Edom; podczas drogi jednak lud straci cierpliwo. 5 I zaczli mwi przeciw Bogu i Mojeszowi: "Czemu wyprowadzilicie nas z Egiptu, bymy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzy si nam ju ten pokarm mizerny". 6 Zesa wic Pan na lud we o jadzie palcym, ktre ksay ludzi, tak e wielka liczba Izraelitw zmara. 7 Przybyli wic ludzie do Mojesza mwic: "Zgrzeszylimy, szemrzc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw si za nami do Pana, aby oddali od nas we". I wstawi si Mojesz za ludem. 8 Wtedy rzek Pan do Mojesza: "Sporzd wa i umie go na wysokim palu; wtedy kady ukszony, jeli tylko spojrzy na niego, zostanie przy yciu". 9 Sporzdzi wic Mojesz wa miedzianego i umieci go na wysokim palu. I rzeczywicie, jeli kogo w uksi, a ukszony spojrza na wa miedzianego, zostawa przy yciu.


J 3

13I nikt nie wstpi do nieba, oprcz Tego, ktry z nieba zstpi - Syna Czowieczego. 14A jak Mojesz wywyszy wa na pustyni, tak potrzeba, by wywyszono Syna Czowieczego, 15aby kady, kto w Niego wierzy, mia ycie wieczne. 16Tak bowiem Bg umiowa wiat, e Syna swego Jednorodzonego da, aby kady, kto w Niego wierzy, nie zgin, ale mia ycie wieczne. 17Albowiem Bg nie posa swego Syna na wiat po to, aby wiat potpi, ale po to, by wiat zosta przez Niego zbawiony.