logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Lb 6

22 I mwi znowu Pan do Mojesza tymi sowami: 23 "Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie bogosawi Izraelitom. Powiecie im: 24 Niech ci Pan bogosawi i strzee. 25 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tob, niech ci obdarzy sw ask. 26 Niech zwrci ku tobie oblicze swoje i niech ci obdarzy pokojem. 27 Tak bd wzywa imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im bd bogosawi".


Ga 4

4Gdy jednak nadesza penia czasu, zesa Bg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, 5aby wykupi tych, ktrzy podlegali Prawu, abymy mogli otrzyma przybrane synostwo. 6Na dowd tego, e jestecie synami, Bg wysa do serc naszych Ducha Syna swego, ktry woa: Abba, Ojcze! 7A zatem nie jeste ju niewolnikiem, lecz synem. Jeeli za synem, to i dziedzicem z woli Boej.


Lk 2

16 Udali si te z popiechem i znaleli Maryj, Jzefa i Niemowl, lece w obie. 17 Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostao objawione o tym Dzieciciu. 18 A wszyscy, ktrzy to syszeli, dziwili si temu, co im pasterze opowiadali. 19 Lecz Maryja zachowywaa wszystkie te sprawy i rozwaaa je w swoim sercu. 20 A pasterze wrcili, wielbic i wysawiajc Boga za wszystko, co syszeli i widzieli, jak im to byo powiedziane. 21 Gdy nadszed dzie smy i naleao obrzeza Dzieci, nadano Mu imi Jezus, ktrym Je nazwa anio, zanim si poczo w onie [Matki].