logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Mdr 1

13 Bo mierci Bg nie uczyni i nie cieszy si ze zguby yjcych. 14 Stworzy bowiem wszystko po to, aby byo, i byty tego wiata nios zdrowie: nie ma w nich mierciononego jadu ani wadania Otchani na tej ziemi. 15 Bo sprawiedliwo nie podlega mierci.


Mdr 2

23 Bo dla niemiertelnoci Bg stworzy czowieka - uczyni go obrazem swej wasnej wiecznoci. 24 A mier wesza na wiat przez zawi diaba i dowiadczaj jej ci, ktrzy do niego nale.


2 Kor 8

7A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiar, w mow, w wiedz, we wszelk gorliwo, w mio nasz do was, tak te obycie i w t ask obfitowali. 9Znacie przecie ask Pana naszego Jezusa Chrystusa, ktry bdc bogaty, dla was sta si ubogim, aby was ubstwem swoim ubogaci. 13Nie o to bowiem idzie, eby innym sprawia ulg, a sobie utrapienie, lecz eby bya rwno. 14Teraz wic niech wasz dostatek przyjdzie z pomoc ich potrzebom, aby ich bogactwo byo wam pomoc w waszych niedostatkach i aby nastaa rwno wedug tego, co jest napisane: 15Nie mia za wiele ten, kto mia duo. Nie mia za mao ten, kto mia niewiele.


Mk 5

21Gdy Jezus przeprawi si z powrotem w odzi na drugi brzeg, zebra si wielki tum wok Niego, a On by jeszcze nad jeziorem. 22Wtedy przyszed jeden z przeoonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrza, upad Mu do ng i prosi usilnie: 23"Moja creczka dogorywa, przyjd i po na ni rce, aby ocalaa i ya". 24Poszed wic z nim, a wielki tum szed za Nim i zewszd na Niego napiera. 25A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiaa na upyw krwi. Wiele przecierpiaa od rnych lekarzy 26i cae swe mienie wydaa, a nic jej nie pomogo, lecz miaa si jeszcze gorzej. 27Syszaa ona o Jezusie, wic przysza od tyu, midzy tumem, i dotkna si Jego paszcza. 28Mwia bowiem: "ebym si cho Jego paszcza dotkna, a bd zdrowa". 29Zaraz te usta jej krwotok i poczua w ciele, e jest uzdrowiona z dolegliwoci. 30A Jezus natychmiast uwiadomi sobie, e moc wysza od Niego. Obrci si w tumie i zapyta: "Kto si dotkn mojego paszcza?" 31Odpowiedzieli Mu uczniowie: "Widzisz, e tum zewszd Ci ciska, a pytasz: Kto si Mnie dotkn". 32On jednak rozglda si, by ujrze t, ktra to uczynia. 33Wtedy kobieta przysza zalkniona i drca, gdy wiedziaa, co si z ni stao, upada przed Nim i wyznaa Mu ca prawd. 34On za rzek do niej: "Crko, twoja wiara ci ocalia, id w pokoju i bd uzdrowiona ze swej dolegliwoci!". 35Gdy On jeszcze mwi, przyszli ludzie od przeoonego synagogi i donieli: "Twoja crka umara, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?" 36Lecz Jezus syszc, co mwiono, rzek przeoonemu synagogi: "Nie bj si, wierz tylko!". 37I nie pozwoli nikomu i z sob z wyjtkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. 38Tak przyszli do domu przeoonego synagogi. Wobec zamieszania, paczu i gonego zawodzenia, 39wszed i rzek do nich: "Czemu robicie zgiek i paczecie? Dziecko nie umaro, tylko pi". 40I wymiewali Go. Lecz On odsun wszystkich, wzi z sob tylko ojca, matk dziecka oraz tych, ktrzy z Nim byli, i wszed tam, gdzie dziecko leao. 41Ujwszy dziewczynk za rk, rzek do niej: "Talitha kum", to znaczy: "Dziewczynko, mwi ci, wsta!" 42Dziewczynka natychmiast wstaa i chodzia, miaa bowiem dwanacie lat. I osupieli wprost ze zdumienia. 43Przykaza im te z naciskiem, eby nikt o tym nie wiedzia, i poleci, aby jej dano je.