logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Mdr 12

13 Ani bowiem nie ma oprcz Ciebie boga, co ma piecz nad wszystkim, aby mia dowodzi, e nie sdzisz niesprawiedliwie, 16 Podstaw Twojej sprawiedliwoci jest Twoja potga, wszechwadza Twa sprawia, e wszystko oszczdzasz. 17 Moc sw przejawiasz, gdy si nie wierzy w peni Twej potgi, i karzesz zuchwalstwo wiadomych. 18 Potg wadasz, a sdzisz agodnie i rzdzisz nami z wielk ogldnoci, bo do Ciebie naley moc, gdy zechcesz. 19 Nauczye lud swj tym postpowaniem, e sprawiedliwy powinien by dobrym dla ludzi. I wlae synom swym wielk nadziej, e po wystpkach dajesz nawrcenie.


Rz 8

26Podobnie take Duch przychodzi z pomoc naszej saboci. Gdy bowiem nie umiemy si modli tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia si za nami w baganiach, ktrych nie mona wyrazi sowami. 27Ten za, ktry przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], e przyczynia si za witymi zgodnie z wol Bo.


Mt 13

24 Inn przypowie im przedoy: "Krlestwo niebieskie podobne jest do czowieka, ktry posia dobre nasienie na swej roli. 25 Lecz gdy ludzie spali, przyszed jego nieprzyjaciel, nasia chwastu midzy pszenic i odszed. 26 A gdy zboe wyroso i wypucio kosy, wtedy pojawi si i chwast. 27 Sudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiae dobrego nasienia na swej roli? Skd wic wzi si na niej chwast?" 28 Odpowiedzia im: "Nieprzyjazny czowiek to sprawi". Rzekli mu sudzy: "Chcesz wic, ebymy poszli i zebrali go?" 29 A on im odrzek: "Nie, bycie zbierajc chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 30 Pozwlcie obojgu r a do niwa; a w czasie niwa powiem ecom: Zbierzcie najpierw chwast i powicie go w snopki na spalenie; pszenic za zwiecie do mego spichlerza"". 31 Inn przypowie im przedoy: "Krlestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, ktre kto wzi i posia na swej roli. 32 Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyronie, jest wiksze od innych jarzyn i staje si drzewem, tak e ptaki przylatuj z powietrza i gnied si na jego gaziach". 33 Powiedzia im inn przypowie: "Krlestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, ktry pewna kobieta wzia i woya w trzy miary mki, a si wszystko zakwasio". 34 To wszystko mwi Jezus tumom w przypowieciach, a bez przypowieci nic im nie mwi. 35 Tak miao si speni sowo Proroka: Otworz usta w przypowieciach, wypowiem rzeczy ukryte od zaoenia wiata. 36 Wtedy odprawi tumy i wrci do domu. Tam przystpili do Niego uczniowie i prosili Go: "Wyjanij nam przypowie o chwacie!" 37 On odpowiedzia: "Tym, ktry sieje dobre nasienie, jest Syn Czowieczy. 38 Rol jest wiat, dobrym nasieniem s synowie krlestwa, chwastem za synowie Zego. 39 Nieprzyjacielem, ktry posia chwast, jest diabe; niwem jest koniec wiata, a ecami s anioowie. 40 Jak wic zbiera si chwast i spala ogniem, tak bdzie przy kocu wiata. 41 Syn Czowieczy pole aniow swoich: ci zbior z Jego krlestwa wszystkie zgorszenia i tych, ktrzy dopuszczaj si nieprawoci, 42 i wrzuc ich w piec rozpalony; tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw. 43 Wtedy sprawiedliwi janie bd jak soce w krlestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj sucha!