logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Mdr 18

6 Noc ow oznajmiono wczeniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedzc niechybnie, jakim przysigom zawierzyli. 7 I lud Twj wyczekiwa ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogw. 8 Czym bowiem pokarae przeciwnikw, tym uwielbie nas, powoanych. 9 Poboni synowie dobrych skadali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, e te same dobra i niebezpieczestwa wici podejm jednakowo, i ju zaczli piewa hymny przodkw.


Hbr 11

1 Wiara za jest pork tych dbr, ktrych si spodziewamy, dowodem tych rzeczywistoci, ktrych nie widzimy. 2 Dziki niej to przodkowie otrzymali wiadectwo. 8 Przez wiar ten, ktrego nazwano Abrahamem, usucha wezwania Boego, by wyruszy do ziemi, ktr mia obj w posiadanie. Wyszed nie wiedzc, dokd idzie. 9 Przez wiar przywdrowa do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkajc z Izaakiem i Jakubem, wspdziedzicami tej samej obietnicy. 10 Oczekiwa bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, ktrego architektem i budowniczym jest sam Bg. 11 Przez wiar take i sama Sara, mimo podeszego wieku, otrzymaa moc poczcia. Uznaa bowiem za godnego wiary Tego, ktry udzieli obietnicy. 12 Przeto z czowieka jednego, i to ju niemal obumarego, powstao potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, ktry jest nad brzegiem morskim. 13 W wierze pomarli oni wszyscy, nie osignwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za goci i pielgrzymw na tej ziemi. 14 Ci bowiem, co tak mwi, okazuj, e szukaj ojczyzny. 15 Gdyby za t wspominali, z ktrej wyszli, znaleliby sposobno powrotu do niej. 16 Teraz za do lepszej d, to jest do niebieskiej. Dlatego Bg nie wstydzi si nosi imienia ich Boga, gdy przysposobi im miasto. 17 Przez wiar Abraham, wystawiony na prb, ofiarowa Izaaka, i to jedynego syna skada na ofiar, on, ktry otrzyma obietnic, 18 ktremu powiedziane byo: Z Izaaka bdzie dla ciebie potomstwo. 19 Pomyla bowiem, i Bg mocen wskrzesi take umarych, i dlatego odzyska go, jako podobiestwo [mierci i zmartwychwstania Chrystusa].


Lk 12

32 Nie bj si, maa trzdko, gdy spodobao si Ojcu waszemu da wam krlestwo. 33 Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jamun! Sprawcie sobie trzosy, ktre nie niszczej, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie zodziej si nie dostaje ani ml nie niszczy. 34 Bo gdzie jest skarb wasz, tam bdzie i serce wasze. 35 Niech bd przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! 36 A wy [bdcie] podobni do ludzi, oczekujcych swego pana, kiedy z uczty weselnej powrci, aby mu zaraz otworzy, gdy nadejdzie i zakoacze. 37 Szczliwi owi sudzy, ktrych pan zastanie czuwajcych, gdy nadejdzie. Zaprawd, powiadam wam: Przepasze si i kae im zasi do stou, a obchodzc bdzie im usugiwa. 38 Czy o drugiej, czy o trzeciej stray przyjdzie, szczliwi oni, gdy ich tak zastanie. 39 A to rozumiejcie, e gdyby gospodarz wiedzia, o ktrej godzinie zodziej ma przyj, nie pozwoliby wama si do swego domu. 40 Wy te bdcie gotowi, gdy o godzinie, ktrej si nie domylacie, Syn Czowieczy przyjdzie". 41 Wtedy Piotr zapyta: "Panie, czy do nas mwisz t przypowie, czy te do wszystkich?" 42 Pan odpowiedzia: "Kt jest owym rzdc wiernym i roztropnym, ktrego pan ustanowi nad swoj sub, eby na czas rozdawa jej ywno? 43 Szczliwy ten suga, ktrego pan powrciwszy zastanie przy tej czynnoci. 44 Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad caym swoim mieniem. 45 Lecz jeli suga w powie sobie w duszy: Mj pan ociga si z powrotem, i zacznie bi sugi i suce, a przy tym je, pi i upija si, 46 to nadejdzie pan tego sugi w dniu, kiedy si nie spodziewa, i o godzinie, ktrej nie zna; kae go wiartowa i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. 47 Suga, ktry zna wol swego pana, a nic nie przygotowa i nie uczyni zgodnie z jego wol, otrzyma wielk chost. 48 Ten za, ktry nie zna jego woli i uczyni co godnego kary, otrzyma ma chost. Komu wiele dano, od tego wiele wymaga si bdzie; a komu wiele zlecono, tym wicej od niego da bd.