logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Mdr 2

12 Zrbmy zasadzk na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia si naszym sprawom, zarzuca nam amanie prawa, wypomina nam bdy naszych obyczajw. 17 Zobaczmy, czy prawdziwe s jego sowa, wybadajmy, co bdzie przy jego zejciu. 18 Bo jeli sprawiedliwy jest synem Boym, Bg ujmie si za nim i wyrwie go z rki przeciwnikw. 19 Dotknijmy go obelg i katusz, by pozna jego agodno i dowiadczy jego cierpliwoci. 20 Zasdmy go na mier haniebn, bo - jak mwi - bdzie ocalony".


Jk 3

16 Gdzie bowiem zazdro i dza sporu, tam te bezad i wszelki wystpek. 17 Mdro za [zstpujca] z gry jest przede wszystkim czysta, dalej, skonna do zgody, ustpliwa, posuszna, pena miosierdzia i dobrych owocw, wolna od wzgldw ludzkich i obudy. 18 Owoc za sprawiedliwoci siej w pokoju ci, ktrzy zaprowadzaj pokj.

Jk 4

1 Skd si bior wojny i skd ktnie midzy wami? Nie skdind, tylko z waszych dz, ktre walcz w czonkach waszych.

2 Podacie, a nie macie, ywicie mordercz zazdro, a nie moecie osign. Prowadzicie walki i ktnie, a nic nie posiadacie, gdy si nie modlicie.

3 Modlicie si, a nie otrzymujecie, bo si le modlicie, starajc si jedynie o zaspokojenie swych dz.


Mk 9

30Po wyjciu stamtd podrowali przez Galile, On jednak nie chcia, eby kto wiedzia o tym. 31Poucza bowiem swoich uczniw i mwi im: "Syn Czowieczy bdzie wydany w rce ludzi. Ci Go zabij, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie". 32Oni jednak nie rozumieli tych sw, a bali si Go pyta. 33Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy by w domu, zapyta ich: "O czym to rozprawialicie w drodze?" 34Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali si midzy sob o to, kto z nich jest najwikszy. 35On usiad, przywoa Dwunastu i rzek do nich: "Jeli kto chce by pierwszym, niech bdzie ostatnim ze wszystkich i sug wszystkich!". 36Potem wzi dziecko, postawi je przed nimi i objwszy je ramionami, rzek do nich: 37"Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imi moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, ktry Mnie posa".