logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Mdr 7

7 Dlatego si modliem i dano mi zrozumienie, przyzywaem, i przyszed na mnie duch Mdroci. 8 Przeniosem j nad bera i trony i w porwnaniu z ni za nic miaem bogactwa. 9 Nie porwnaem z ni drogich kamieni, bo wszystko zoto wobec niej jest garci piasku, a srebro przy niej ma warto bota. 10 Umiowaem j nad zdrowie i pikno i wolaem mie j anieli wiato, bo nie zna snu blask od niej bijcy. 11 A przyszy mi wraz z ni wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej rku.


Hbr 4

12 ywe bowiem jest sowo Boe, skuteczne i ostrzejsze ni wszelki miecz obosieczny, przenikajce a do rozdzielenia duszy i ducha, staww i szpiku, zdolne osdzi pragnienia i myli serca. 13 Nie ma stworzenia, ktre by byo przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsonite jest przed oczami Tego, ktremu musimy zda rachunek.


Mk 10

17Gdy wybiera si w drog, przybieg pewien czowiek i upadszy przed Nim na kolana, pyta Go: "Nauczycielu dobry, co mam czyni, aby osign ycie wieczne?" 18Jezus mu rzek: "Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bg. 19Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzo, nie kradnij, nie zeznawaj faszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matk". 20On Mu rzek: "Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegaem od mojej modoci". 21Wtedy Jezus spojrza z mioci na niego i rzek mu: "Jednego ci brakuje. Id, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bdziesz mia skarb w niebie. Potem przyjd i chod za Mn!" 22Lecz on spochmurnia na te sowa i odszed zasmucony, mia bowiem wiele posiadoci. 23Wwczas Jezus spojrza wokoo i rzek do swoich uczniw: "Jak trudno jest bogatym wej do krlestwa Boego". 24Uczniowie zdumieli si na Jego sowa, lecz Jezus powtrnie rzek im: "Dzieci, jake trudno wej do krlestwa Boego [tym, ktrzy w dostatkach pokadaj ufno]. 25atwiej jest wielbdowi przej przez ucho igielne, ni bogatemu wej do krlestwa Boego". 26A oni tym bardziej si dziwili i mwili midzy sob: "Kt wic moe si zbawi?" 27Jezus spojrza na nich i rzek: "U ludzi to niemoliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest moliwe". 28Wtedy Piotr zacz mwi do Niego: "Oto my opucilimy wszystko i poszlimy za Tob". 29Jezus odpowiedzia: "Zaprawd, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sistr, matki, ojca, dzieci i pl 30z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, eby nie otrzyma stokro wicej teraz, w tym czasie, domw, braci, sistr, matek, dzieci i pl, wrd przeladowa, a ycia wiecznego w czasie przyszym.