logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Mdr 9

13 Kt bowiem z ludzi rozezna zamys Boy albo kt pojmie wol Pana? 14 Niemiae s myli miertelnikw i przewidywania nasze zawodne, 15 bo miertelne ciao przygniata dusz i ziemski przybytek obcia lotny umys. 16 Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod rk - a kt wyledzi to, co jest na niebie? 17 Kt pozna Twj zamys, gdy nie da Mdroci, nie zesa z wysoka witego Ducha swego? 18 I tak cieki mieszkacw ziemi stay si proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, i wybawia ich Mdro.


Flm 1

9 to jednak raczej prosz w imi mioci, skoro ju jestem taki. Jako stary Pawe, a teraz jeszcze wizie Chrystusa Jezusa - 10 prosz ci za moim dzieckiem - za tym, ktrego zrodziem w kajdanach, za Onezymem. 11 Niegdy dla ciebie nieuyteczny, teraz wanie i dla ciebie, i dla mnie sta si on bardzo uyteczny. 12 Jego ci odsyam; ty za jego, to jest serce moje, przyjmij do domu! 13 Zamierzaem go trzyma przy sobie, aby zamiast ciebie oddawa mi usugi w kajdanach [noszonych dla] Ewangelii. 14 Jednake postanowiem nie uczyni niczego bez twojej zgody, aby dobry twj czyn by nie jakby z musu, ale z dobrej woli. 15 Moe bowiem po to oddali si od ciebie na krtki czas, aby go odebra na zawsze, 16 ju nie jako niewolnika, lecz wicej ni niewolnika, jako brata umiowanego. [Takim jest on] zwaszcza dla mnie, ile wicej dla ciebie zarwno w doczesnoci, jak w Panu. 17 Jeli wic si poczuwasz do cznoci ze mn, przyjmij go jak mnie!


Lk 14

25 A szy z Nim wielkie tumy. On odwrci si i rzek do nich: 26 "Jeli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawici swego ojca i matki, ony i dzieci, braci i sistr, nadto i siebie samego, nie moe by moim uczniem. 27 Kto nie nosi swego krzya, a idzie za Mn, ten nie moe by moim uczniem. 28 Bo kt z was, chcc zbudowa wie, nie usidzie wpierw i nie oblicza wydatkw, czy ma na wykoczenie? 29 Inaczej, gdyby zaoy fundament, a nie zdoaby wykoczy, wszyscy, patrzc na to, zaczliby drwi z niego: 30 "Ten czowiek zacz budowa, a nie zdoa wykoczy". 31 Albo ktry krl, majc wyruszy, aby stoczy bitw z drugim krlem, nie usidzie wpierw i nie rozway, czy w dziesi tysicy ludzi moe stawi czoo temu, ktry z dwudziestoma tysicami nadciga przeciw niemu? 32 Jeli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. 33 Tak wic nikt z was, kto nie wyrzeka si wszystkiego, co posiada, nie moe by moim uczniem.