logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Mi 5

1 A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jeste wrd plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, ktry bdzie wada w Izraelu, a pochodzenie Jego od pocztku, od dni wiecznoci. 2 Przeto [Pan] wyda ich a do czasu, kiedy porodzi majca porodzi. Wtedy reszta braci Jego powrci do synw Izraela. 3 Powstanie On i pa bdzie moc Pask, w majestacie imienia Pana Boga swego. Osid wtedy, bo odtd rozcignie sw potg a po krace ziemi. 4 A Ten bdzie pokojem. Jeli Asyria wtargnie do naszego kraju, jeli stpa bdzie po naszych paacach, wzbudzimy przeciw niej siedmiu pasterzy i omiu ksit ludu.


Hbr 10

5 Przeto przychodzc na wiat, mwi: Ofiary ani daru nie chciae, ale Mi utworzy ciao; 6 caopalenia i ofiary za grzech nie podobay si Tobie. 7 Wtedy rzekem: Oto id - w zwoju ksigi napisano o Mnie - abym spenia wol Twoj, Boe. 8 Wyej powiedzia: ofiar, darw, caopale i ofiar za grzech nie chciae i nie podobay si Tobie, cho skada si je na podstawie Prawa. 9 Nastpnie powiedzia: Oto id, abym spenia wol Twoj. Usuwa jedn [ofiar], aby ustanowi inn. 10 Na mocy tej woli uwiceni jestemy przez ofiar ciaa Jezusa Chrystusa raz na zawsze.


Lk 1

39 W tym czasie Maryja wybraa si i posza z popiechem w gry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. 40 Wesza do domu Zachariasza i pozdrowia Elbiet. 41 Gdy Elbieta usyszaa pozdrowienie Maryi, poruszyo si dziecitko w jej onie, a Duch wity napeni Elbiet. 42 Wydaa ona okrzyk i powiedziaa: "Bogosawiona jeste midzy niewiastami i bogosawiony jest owoc Twojego ona. 43 A skde mi to, e Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 44 Oto, skoro gos Twego pozdrowienia zabrzmia w moich uszach, poruszyo si z radoci dziecitko w moim onie. 45 Bogosawiona jeste, ktra uwierzya, e speni si sowa powiedziane Ci od Pana".