logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Ml 3

19 Bo oto nadchodzi dzie palcy jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrzdzajcy krzywd bd som, wic spali ich ten nadchodzcy dzie, mwi Pan Zastpw, tak e nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gazki. 20 A dla was, czczcych moje imi, wzejdzie soce sprawiedliwoci i uzdrowienie w jego skrzydach. Wyjdziecie [swobodnie] i bdziecie podskakiwa jak tuczone cielta.


2 Tes 3

7 Sami bowiem wiecie, jak naley nas naladowa, bo nie wzbudzalimy wrd was niepokoju 8 ani u nikogo nie jedlimy za darmo chleba, ale pracowalimy w trudzie i zmczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie by ciarem. 9 Nie jakobymy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby da wam samych siebie za przykad do naladowania. 10 Albowiem gdy bylimy u was, nakazywalimy wam tak: Kto nie chce pracowa, niech te nie je! 11 Syszymy bowiem, e niektrzy wrd was postpuj wbrew porzdkowi: wcale nie pracuj, lecz zajmuj si rzeczami niepotrzebnymi. 12 Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracujc ze spokojem, wasny chleb jedli.


Lk 21

5 Gdy niektrzy mwili o wityni, e jest przyozdobiona piknymi kamieniami i darami, powiedzia: 6 "Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamie na kamieniu, ktry by nie by zwalony". 7 Zapytali Go: "Nauczycielu, kiedy to nastpi? I jaki bdzie znak, gdy si to dzia zacznie?" 8 Jezus odpowiedzia: "Strzecie si, eby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i bd mwi: "Ja jestem" oraz: "Nadszed czas". Nie chodcie za nimi! 9 I nie trwcie si, gdy posyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi si sta, ale nie zaraz nastpi koniec". 10 Wtedy mwi do nich: "Powstanie nard przeciw narodowi i krlestwo przeciw krlestwu. 11 Bd silne trzsienia ziemi, a miejscami gd i zaraza; uka si straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 12 Lecz przed tym wszystkim podnios na was rce i bd was przeladowa. Wydadz was do synagog i do wizie oraz z powodu mojego imienia wlec was bd do krlw i namiestnikw. 13 Bdzie to dla was sposobno do skadania wiadectwa. 14 Postanwcie sobie w sercu nie obmyla naprzd swej obrony. 15 Ja bowiem dam wam wymow i mdro, ktrej aden z waszych przeladowcw nie bdzie si mg oprze ani si sprzeciwi. 16 A wydawa was bd nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektrych z was o mier przyprawi. 17 I z powodu mojego imienia bdziecie w nienawici u wszystkich. 18 Ale wos z gowy wam nie zginie. 19 Przez swoj wytrwao ocalicie wasze ycie.