logo
Wtorek, 20 kwietnia 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Mt 21

33 Posuchajcie innej przypowieci! By pewien gospodarz, ktry zaoy winnic. Otoczy j murem, wykopa w niej toczni, zbudowa wie, w kocu odda j w dzieraw rolnikom i wyjecha. 34 Gdy nadszed czas zbiorw, posa swoje sugi do rolnikw, by odebrali plon jemu naleny. 35 Ale rolnicy chwycili jego sugi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego za ukamienowali. 36 Wtedy posa inne sugi, wicej ni za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postpili. 37 W kocu posa do nich swego syna, tak sobie mylc: Uszanuj mojego syna. 38 Lecz rolnicy zobaczywszy syna mwili do siebie: "To jest dziedzic; chodcie zabijmy go, a posidziemy jego dziedzictwo". 39 Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 40 Kiedy wic waciciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?" 41 Rzekli Mu: "Ndznikw marnie wytraci, a winnic odda w dzieraw innym rolnikom, takim, ktrzy mu bd oddawali plon we waciwej porze". 42 Jezus im rzek: "Czy nigdy nie czytalicie w Pimie: Wanie ten kamie, ktry odrzucili budujcy, sta si gowic wga. Pan to sprawi, i jest cudem w naszych oczach. 43 Dlatego powiadam wam: Krlestwo Boe bdzie wam zabrane, a dane narodowi, ktry wyda jego owoce. 45 Arcykapani i faryzeusze, suchajc Jego przypowieci, poznali, e o nich mwi. 46 Tote starali si Go pochwyci, lecz bali si tumw, poniewa miay Go za proroka.