logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Ne 8

1 wtedy zgromadzi si cay lud, jak jeden m, na placu przed Bram Wodn. I domagali si od pisarza Ezdrasza, by przynis ksig Prawa Mojeszowego, ktre Pan nada Izraelowi. 2 Pierwszego dnia miesica sidmego przynis kapan Ezdrasz Prawo przed zgromadzenie, w ktrym uczestniczyli przede wszystkim mczyni, lecz take kobiety oraz wszyscy inni, ktrzy byli zdolni sucha. 3 I czyta z tej ksigi, zwrcony do placu znajdujcego si przed Bram Wodn, od rana a do poudnia przed mczyznami, kobietami i tymi, ktrzy rozumieli; a uszy caego ludu byy zwrcone ku ksidze Prawa. 4 Pisarz Ezdrasz stan na drewnianym podwyszeniu, ktre zrobiono w tym celu. Obok niego stan po prawicy: Mattitiasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Chilkiasz i Maasejasz; a po lewicy: Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Chaszum, Chaszbaddana, Zachariasz i Meszullam. 5 Ezdrasz otworzy ksig na oczach caego ludu - znajdowa si bowiem wyej ni cay lud; a gdy j otworzy, cay lud si podnis. 6 I Ezdrasz bogosawi Pana, wielkiego Boga, a cay lud z podniesieniem rk swoich odpowiedzia: "Amen! Amen!" Potem oddali pokon i padli przed Panem na kolana, twarz ku ziemi. 8 Czytano wic z tej ksigi, ksigi Prawa Boego, dobitnie, z dodaniem objanienia, tak e lud rozumia czytanie. 9 Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, ktrzy pouczali lud, rzekli do caego ludu: "Ten dzie jest powicony Panu, Bogu waszemu. Nie bdcie smutni i nie paczcie!" Cay lud bowiem paka, gdy usysza te sowa Prawa. 10 I rzek im Nehemiasz: "Idcie, spoywajcie potrawy witeczne i pijcie napoje sodkie - polijcie te porcje temu, ktry nic gotowego nie ma: albowiem powicony jest ten dzie Panu naszemu. A nie bdcie przygnbieni, gdy rado w Panu jest wasz ostoj".


1 Kor 12

12Podobnie jak jedno jest ciao, cho skada si z wielu czonkw, a wszystkie czonki ciaa, mimo i s liczne, stanowi jedno ciao, tak te jest i z Chrystusem. 13Wszyscymy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowi] jedno Ciao: czy to ydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscymy te zostali napojeni jednym Duchem. 14Ciao bowiem to nie jeden czonek, lecz liczne [czonki]. 15Jeliby noga powiedziaa: "Poniewa nie jestem rk, nie nale do ciaa" - czy wskutek tego rzeczywicie nie naley do ciaa? 16Lub jeliby ucho powiedziao: Poniewa nie jestem okiem, nie nale do ciaa - czy nie naleaoby do ciaa? 17Gdyby cae ciao byo wzrokiem, gdzie byby such? Lub gdyby cae byo suchem, gdzie byoby powonienie? 18Lecz Bg, tak jak chcia, stworzy [rne] czonki umieszczajc kady z nich w ciele. 19Gdyby cao bya jednym czonkiem, gdzie byoby ciao? 20Tymczasem za wprawdzie liczne s czonki, ale jedno ciao. 21Nie moe wic oko powiedzie rce: "Nie jeste mi potrzebna", albo gowa nogom: "Nie potrzebuj was". 22Raczej nawet niezbdne s dla ciaa te czonki, ktre uchodz za sabsze; 23a te, ktre uwaamy za mao godne szacunku, tym wikszym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczeglnie si troszczymy o przyzwoito wstydliwych czonkw ciaa, 24a te, ktre nie nale do wstydliwych, tego nie potrzebuj. Lecz Bg tak uksztatowa nasze ciao, e zyskay wicej szacunku czonki z natury mao godne czci, 25by nie byo rozdwojenia w ciele, lecz eby poszczeglne czonki troszczyy si o siebie nawzajem. 26Tak wic, gdy cierpi jeden czonek, wspcierpi wszystkie inne czonki; podobnie gdy jednemu czonkowi okazywane jest poszanowanie, wspwesel si wszystkie czonki. 27Wy przeto jestecie Ciaem Chrystusa i poszczeglnymi czonkami. 28I tak ustanowi Bg w Kociele najprzd apostow, po wtre prorokw, po trzecie nauczycieli, a nastpnie tych, co maj dar czynienia cudw, wspierania pomoc, rzdzenia oraz przemawiania rozmaitymi jzykami. 29Czy wszyscy s apostoami? Czy wszyscy prorokuj? Czy wszyscy s nauczycielami? Czy wszyscy maj dar czynienia cudw? 30Czy wszyscy posiadaj ask uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiaj jzykami? Czy wszyscy potrafi je tumaczy?


Lk 1

1 Wielu ju starao si uoy opowiadanie o zdarzeniach, ktre si dokonay pord nas, 2 tak jak nam je przekazali ci, ktrzy od pocztku byli naocznymi wiadkami i sugami sowa. 3 Postanowiem wic i ja zbada dokadnie wszystko od pierwszych chwil i opisa ci po kolei, dostojny Teofilu, 4 aby si mg przekona o cakowitej pewnoci nauk, ktrych ci udzielono.


Lk 4

14 Potem powrci Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wie o Nim rozesza si po caej okolicy. 15 On za naucza w ich synagogach, wysawiany przez wszystkich. 16 Przyszed rwnie do Nazaretu, gdzie si wychowa. W dzie szabatu uda si swoim zwyczajem do synagogi i powsta, aby czyta. 17 Podano Mu ksig proroka Izajasza. Rozwinwszy ksig, natrafi na miejsce, gdzie byo napisane: 18 Duch Paski spoczywa na Mnie, poniewa Mnie namaci i posa Mnie, abym ubogim nis dobr nowin, winiom gosi wolno, a niewidomym przejrzenie; abym ucinionych odsya wolnymi, 19 abym obwoywa rok aski od Pana. 20 Zwinwszy ksig odda sudze i usiad; a oczy wszystkich w synagodze byy w Nim utkwione. 21 Pocz wic mwi do nich: "Dzi speniy si te sowa Pisma, ktrecie syszeli".