logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Oz 2

16 Dlatego chc j przynci, na pustyni j wyprowadzi i mwi jej do serca. 17 Oddam jej znowu winnice, dolin Akor uczyni bram nadziei - i bdzie Mi tam ulega jak za dni swej modoci, gdy wychodzia z egipskiego kraju. 21 I polubi ci sobie [znowu] na wieki, polubi przez sprawiedliwo i prawo, przez mio i miosierdzie. 22 Polubi ci sobie przez wierno, a poznasz Pana.


2 Kor 3

1Czy ponownie zaczniemy samych siebie zaleca? Albo czy potrzebujemy, jak niektrzy, listw polecajcych do was lub od was? 2Wy jestecie naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, ktry znaj i czytaj wszyscy ludzie. 3Powszechnie o was wiadomo, ecie listem Chrystusowym dziki naszemu posugiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga ywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na ywych tablicach serc. 4A dziki Chrystusowi tak ufno w Bogu pokadamy. 5Nie ebymy uwaali, e jestemy w stanie pomyle co sami z siebie, lecz [wiemy, e] ta mono nasza jest z Boga. 6On te sprawi, emy mogli sta si sugami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch za oywia.


Mk 2

18Uczniowie Jana i faryzeusze mieli wanie post. Przyszli wic do Niego i pytali: "Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszw poszcz, a Twoi uczniowie nie poszcz?" 19Jezus im odpowiedzia: "Czy gocie weselni mog poci, dopki pan mody jest z nimi? Nie mog poci, jak dugo pana modego maj u siebie. 20Lecz przyjdzie czas, kiedy zabior im pana modego, a wtedy, w w dzie, bd poci. 21Nikt nie przyszywa aty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa ata obrywa jeszcze [cz] ze starego ubrania i robi si gorsze przedarcie. 22Nikt te modego wina nie wlewa do starych bukakw. W przeciwnym razie wino rozerwie bukaki; i wino przepadnie, i bukaki. Lecz mode wino [naley wlewa] do nowych bukakw".