logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Prz 31

10 Niewiast dzieln kt znajdzie? Jej warto przewysza pery. 11 Serce maonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; 12 nie czyni mu le, ale dobrze przez wszystkie dni jego ycia. 13 O len si stara i wen, pracuje starannie rkami. 19 Wyciga rce po kdziel, jej palce chwytaj wrzeciono. 20 Otwiera do ubogiemu, do ndzarza wyciga swe rce. 30 Kamliwy wdzik i marne jest pikno: chwali naley niewiast, co boi si Pana. 31 Z owocu jej rk jej dajcie, niech w bramie chwal jej czyny.


1 Tes 5

1 Nie potrzeba wam, bracia, pisa o czasach i chwilach. 2 Sami bowiem dokadnie wiecie, e dzie Paski przyjdzie tak, jak zodziej w nocy. 3 Kiedy bowiem bd mwi: "Pokj i bezpieczestwo" - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagada, jak ble na brzemienn, i nie ujd. 4 Ale wy, bracia, nie jestecie w ciemnociach, aby w dzie mia was zaskoczy jak zodziej. 5 Wszyscy wy bowiem jestecie synami wiatoci i synami dnia. Nie jestemy synami nocy ani ciemnoci. 6 Nie pijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bdmy trzewi!


Mt 25

14 Podobnie te [jest] jak z pewnym czowiekiem, ktry majc si uda w podr, przywoa swoje sugi i przekaza im swj majtek. 15 Jednemu da pi talentw, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, kademu wedug jego zdolnoci, i odjecha. Zaraz 16 ten, ktry otrzyma pi talentw, poszed, puci je w obrt i zyska drugie pi. 17 Tak samo i ten, ktry dwa otrzyma; on rwnie zyska drugie dwa. 18 Ten za, ktry otrzyma jeden, poszed i rozkopawszy ziemi, ukry pienidze swego pana. 19 Po duszym czasie powrci pan owych sug i zacz rozlicza si z nimi. 20 Wwczas przyszed ten, ktry otrzyma pi talentw. Przynis drugie pi i rzek: "Panie, przekazae mi pi talentw, oto drugie pi talentw zyskaem". 21 Rzek mu pan: "Dobrze, sugo dobry i wierny! Bye wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma ci postawi: wejd do radoci twego pana!" 22 Przyszed rwnie i ten, ktry otrzyma dwa talenty, mwic: "Panie, przekazae mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskaem". 23 Rzek mu pan: "Dobrze, sugo dobry i wierny! Bye wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma ci postawi: wejd do radoci twego pana!" 24 Przyszed i ten, ktry otrzyma jeden talent, i rzek: "Panie, wiedziaem, e jest czowiek twardy: chcesz tam, gdzie nie posiae, i zbiera tam, gdzie nie rozsypa. 25 Bojc si wic, poszedem i ukryem twj talent w ziemi. Oto masz swoj wasno!" 26 Odrzek mu pan jego: "Sugo zy i gnuny! Wiedziae, e chc tam, gdzie nie posiaem, i zbiera tam, gdziem nie rozsypa. 27 Powiniene wic by odda moje pienidze bankierom, a ja po powrocie bybym z zyskiem odebra swoj wasno. 28 Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, ktry ma dziesi talentw. 29 Kademu bowiem, kto ma, bdzie dodane, tak e nadmiar mie bdzie. Temu za, kto nie ma, zabior nawet to, co ma. 30 A sug nieuytecznego wyrzucie na zewntrz - w ciemnoci! Tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw".