logo
Sobota, 24 lipca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Prz 8

22 Pan mnie stworzy, swe arcydzieo, jako pocztek swej mocy, od dawna, 23 od wiekw jestem stworzona, od pocztku, nim ziemia powstaa. 24 Przed oceanem istnie zaczam, przed rdami penymi wody; 25 zanim gry zostay zaoone, przed pagrkami zaczam istnie; 26 nim ziemi i pola uczyni - pocztek pyu na ziemi. 27 Gdy niebo umacnia, z Nim byam, gdy kreli sklepienie nad bezmiarem wd, 28 gdy w grze utwierdza oboki, gdy rda wielkiej otchani umacnia, 29 gdy morzu stawia granice, by wody z brzegw nie wyszy, gdy kreli fundamenty pod ziemi. 30 Ja byam przy Nim mistrzyni, rozkosz Jego dzie po dniu, cay czas igrajc przed Nim, 31 igrajc na okrgu ziemi, znajdujc rado przy synach ludzkich.


Rz 5

1Dostpiwszy wic usprawiedliwienia przez wiar, zachowajmy pokj z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 2dziki ktremu uzyskalimy przez wiar dostp do tej aski, w ktrej trwamy i chlubimy si nadziej chway Boej. 3Ale nie tylko to, lecz chlubimy si take z uciskw, wiedzc, e ucisk wyrabia wytrwao, 4a wytrwao - wyprbowan cnot, wyprbowana cnota za - nadziej. 5A nadzieja zawie nie moe, poniewa mio Boa rozlana jest w sercach naszych przez Ducha witego, ktry zosta nam dany.


J 16

12Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znie nie moecie. 13Gdy za przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do caej prawdy. Bo nie bdzie mwi od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usyszy, i oznajmi wam rzeczy przysze. 14On Mnie otoczy chwa, poniewa z mojego wemie i wam objawi. 15Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziaem, e z mojego wemie i wam objawi.