logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Prz 8

22 Pan mnie stworzy, swe arcydzieo, jako pocztek swej mocy, od dawna, 23 od wiekw jestem stworzona, od pocztku, nim ziemia powstaa. 24 Przed oceanem istnie zaczam, przed rdami penymi wody; 25 zanim gry zostay zaoone, przed pagrkami zaczam istnie; 26 nim ziemi i pola uczyni - pocztek pyu na ziemi. 27 Gdy niebo umacnia, z Nim byam, gdy kreli sklepienie nad bezmiarem wd, 28 gdy w grze utwierdza oboki, gdy rda wielkiej otchani umacnia, 29 gdy morzu stawia granice, by wody z brzegw nie wyszy, gdy kreli fundamenty pod ziemi. 30 Ja byam przy Nim mistrzyni, rozkosz Jego dzie po dniu, cay czas igrajc przed Nim, 31 igrajc na okrgu ziemi, znajdujc rado przy synach ludzkich. 32 Wic teraz, synowie, suchajcie mnie, szczliwi, co drg moich strzeg. 33 Przyjmijcie nauk i stacie si mdrzy, poucze mych nie odrzucajcie! 34 Bogosawiony ten, kto mnie sucha, kto co dzie u drzwi moich czeka, by czuwa u progu mej bramy, 35 bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie ycie i uzyska ask u Pana;


Iz 2

2 Stanie si na kocu czasw, e gra wityni Paskiej stanie mocno na wierzchu gr i wystrzeli ponad pagrki. Wszystkie narody do niej popyn, 3 mnogie ludy pjd i rzekn: "Chodcie, wstpmy na Gr Pask do wityni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy drg swoich, bymy kroczyli Jego ciekami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i sowo Paskie - z Jeruzalem". 4 On bdzie rozjemc pomidzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodw. Wtedy swe miecze przekuj na lemiesze, a swoje wcznie na sierpy. Nard przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie bd si wicej zaprawia do wojny. 5 Chodcie, domu Jakuba, postpujmy w wiatoci Paskiej!


Ga 4

4Gdy jednak nadesza penia czasu, zesa Bg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, 5aby wykupi tych, ktrzy podlegali Prawu, abymy mogli otrzyma przybrane synostwo. 6Na dowd tego, e jestecie synami, Bg wysa do serc naszych Ducha Syna swego, ktry woa: Abba, Ojcze! 7A zatem nie jeste ju niewolnikiem, lecz synem. Jeeli za synem, to i dziedzicem z woli Boej.


J 2

1Trzeciego dnia odbywao si wesele w Kanie Galilejskiej i bya tam Matka Jezusa. 2Zaproszono na to wesele take Jezusa i Jego uczniw. 3A kiedy zabrako wina, Matka Jezusa mwi do Niego: "Nie maj ju wina". 4Jezus Jej odpowiedzia: "Czy to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadesza godzina moja?" 5Wtedy Matka Jego powiedziaa do sug: "Zrbcie wszystko, cokolwiek wam powie". 6Stao za tam sze stgwi kamiennych przeznaczonych do ydowskich oczyszcze, z ktrych kada moga pomieci dwie lub trzy miary. 7Rzek do nich Jezus: "Napenijcie stgwie wod!" I napenili je a po brzegi. 8Potem do nich powiedzia: "Zaczerpnijcie teraz i zaniecie starocie weselnemu!" Oni za zanieli. 9A gdy starosta weselny skosztowa wody, ktra staa si winem - nie wiedzia bowiem, skd ono pochodzi, ale sudzy, ktrzy czerpali wod, wiedzieli - przywoa pana modego 10i powiedzia do niego: "Kady czowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy si napij, wwczas gorsze. Ty zachowae dobre wino a do tej pory". 11Taki to pocztek znakw uczyni Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawi swoj chwa i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.